2 Mayıs 2008 Cuma

MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI

MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI
MIMAR, mesleğini uygularken, çalışmalarında tasarımını çizili belgelerle ifade eder. Tasarladığı binanın eksiksiz ve kusursuz uygulanmasını sağlamak için çizili olarak oluşturduğu belgelerin yanısıra yazılı belgelerle de bunu destekler. Bu çizili ve yazılı belgeler MİMAR'ın tasarımını ifade etme araçlarıdır.
MİMAR tarafından kullanılan bu araçların aynı norm ve standartlarda olması, hem mimardan hizmet bekleyenlerin onu daha kolay kavramalarına ve ortaya koyduğu tasarımı daha iyi algılamalarına ve dolayısıyla mimara karşı yükümlülüklerinde doğru olarak yerine getirmelerine olanak sağlar, hem de mimarın bu hizmetlerine onay verenlerin işlerini kolaylaştırır ve mimarlar arasında dilbirliğini sağlar.
MİMAR'ın hizmetlerini tam ve mükemmel alarak sunması esastır. Bu esasa uygun olarak MiMAR'ın çalışmalarını ifade ettiği belgelerde aranacak asgari koşullar bu "STANDART" ile belirlenmiştir.
1 BELGELERIN ÇOĞALTILMASI ve SUNULMASI
MIMAR,Hazırladığı çizili ve yazılı belgeleri özenle düzenler ve düzgün, dayanıklı ve içlndekilerin yıpranmasını ve dağılmasını önleyecek dosyalar içerisinde İŞ SAHİBİ'ne sunar.
1-MİMAR'ın hazırladığı yazılı ve çizili belgelerinin çoğaltılması:
MlMAR, hazırladığı çizili ve yazılı belgeleri; en az:
A:Hazırlık ve Teklif Çalışmaları aşamasında:
-Hazırlık etüdleri Raporunu 2 nüsha
-Mimarlık Hizmetleri Sözleşmesini 3 nüsha
-Fikir Projesi belgelerini 2 nüsha
B: ön proje belgelerini: 2 nüsha
C: Uygulama Projeleri çalışmaları aşamasında:
C-1: Kesin proje belgelerini 2 nüsha
C-2: Uygulama projesi belgelerini 3 nüsha
C-3: Sistem ve Montaj Detayı Belgelerini 2 nüsha
C-4: İmalat Detayları Belgelerini 2 nüsha
C-5: Teknik Şartname Belgelerini 3 nüsha
D: İhale Aşamasında
D-1: Metraj- Keşif- Maliyet Analizi belgelerini 2 nüsha
D-2: İhale dosyası belgelerini 2 nüsha
D-3: İhale yapılması belgelerini
E: Uygulama Denetimi aşamasında
E-1: Mesleki Kontrollük Talimat Belgelerini 3 nüsha
E-2: Fenni Mesuliyet Talimat Belgelerini 3 nüsha
E-3: Yapıldı Projelerini 2 nüsha
E-4: Kesin Hesapları 3 nüsha
F: Kabul ve Teslim aşamasındaki belgeleri 3 nüsha
olarak çoğaltarak İŞ SAHİBİ`ne teslim etmek yükümlülüğündedir.
2- Belgelerin daha fazla sayıda çoğaltılması:
İŞ SAHİBİ, herhangi bir nedenle MİMAR'dan yükümlü olduğu nüshadan fazla çoğaltma isterse, bunun karşılığı bedelin % 30 fazlasını MİMAR'a ödemesi durumunda, MlMAR bu belgeleri çoğaltarak İŞ SAHİBİ'ne teslim etmek zorundadır.
3- MIMAR, hazırladığı çoğalttığı belgeleri düzgün ve dayanıklı dosyalar içerisinde teslim eder.
Sunuş dosyaları, kapağında, sırtlığında ve üzerinde:
• İşin (projenin) ismi
• Proje numarası
• İŞ SAHİBİ'nin ismi ve adresi
• MİMAR'ın ismi ve adresi belirtilmelidir.
2. PAFTA BOYUTLARI
Mesleki Denetim ve Uygulama Vizesi için M.D.B.na verilen projeler ve yazılı belgelerin tümü A-4 normu (21x29.7 cm) veya katlarının boyutlarında olacaktır.
Bilgi için:
A0: 84.0 cm 119.2 cm
A1: 59.4 cm 84.0 cm
A2: 42.0 cm 59.4 cm
A3: 29.7 cm 42.0 cm
A4: 21.0 cm 29.7 cm
Pafta boyut standardının sağlanabilmesi için B normu boyutlarında ya da diğer boyutlarda kağıt kullanılmaması tercih edilmelidir.
3. PROJENİN SUNULUŞ ESASLARI
Proje Sunuluşunda çizili belgeler aşağıdaki şekilde sıralanır.
1. Genel Bilgi Paftaları
1-1: Proje Başlığı, (Birinci sahife olarak)
Proje Başlığında şu bilgiler yer alır. (Bakınız örnek no:1 )
- İşin İsmi
- Mimarın veya Mimarlık bürosunun,ortaklığının şirketinin
-İsmi Soyadı,
-Ünvanı,
-Sicil nosu,
-Yetki Belge No'su ( Eski Büro Tescil No'su)
-Adresi
-Vergi dairesi ve vergi no’su
- İŞ SAHİBİ'nin
-İsmi Soyadı,
-Ünvanı,
-Adresi,
-Vergi Dairesi ve Vergi no’su
-Proje bedelini hesaplamaya ilişkin bilgiler,
-İnşaat alanı
-İnşaat türü
-Kullanma amacı
-M2.maliyet bedeli
-Yapı Yaklaşık Maliyeti ,
-Yapı sınıfı
-Mimari Hizmet sınıfı
-Zorluk kriterleri katsayısı
-Şube tarife katsayısı
-İş numarası
-M harfi (Mimari proje çizimi olduğunu belirlemek üzere)
-Copyright bilgileri, (Mimarın izni olmadan çoğaltılamayacağı)
-Ortak müellif olan mimarların bilgileri ve imzaları
-Müellif mimara ait bilgiler ve tadiat iznine dair olur imzası
-Müellifi belli olmayan yapılara ait İŞ SAHİBİ'nin verdiği taahhütname noter onay tarih ve no'su
1-2: Onay başlığı (ikinci sahife olarak)
Projenin başında Belediye ya da ilgili kuruluşun onayı için sahife düzenlenir. (Bakınız örnek No: 2)
1-3: Mimarlar Odası M.D.B. onay sahifesi (Üçüncü sahife olarak)
M.O.M.D.B.'nin yapacağı denetim ile ilgili bilgilerin yazılacağı sahifeler düzenlenir. (Bakınız örnek No: 3)

1-4: Numerotaj krokisi
2- Vaziyet Planı
Bu. paftada, belirtilen standartlara uygun ve üzerinde gerekli bilgileri içeren vaziyet planı yer alır.
3- Yerleşim Planı
Bu paftada,belirtilen standartlara uygun ve üzerinde .gerekli bilgileri içeren yerleşim planı ve aynı ölçekte kesitler yer alır.
4- Planlar (en alt kattan en üst kata doğru)
5-Kesitler (A,A) Kesiti, B,B.Kesiti,. n-n Kesiti olarak)
6- Cepheler (ön cephe, arka cephe ve yan cepheler)
7- Sistem Detayları (Proje dizinine girmesi isteniyorsa)
8- Mahal listesi yer alır.
Gerektiğinde ya da MİMAR uygun görürse, mahal listeleri her paftanın sağ üst köşelerinde verilebilir
9- Otopark hesabı
10- Teknik Bilgiler (Isı yalıtım hesapları ve detayları, şantiye tabelası, şantiye koruma iskele ve perdesi vb.)
4- PAFTA BAŞLIĞI
Pafta Başlığında şu bilgiler yer alır: (Bakınız örnek No: 4)
- Mimarın İsmi Soyadı, ünvanı, sicil no'su, Tescil no'su, adresi
- İşin ismi
- Proje numarası
- Pafta adı
- Çizim ölçeği
- Çizim tarihi
- Pafta nosu
- Blok no
- Tasarlayanın adı
- Çizenin adı
- Paftaya kontrol edenin adı
- M harfi (Mimari proje çizimi olduğunu belirlemek üzere)
5- PAFTA DÜZENİ
Pafta düzeni aşağıdaki şekilde yapılır.
-"Pafta Başlığı" paftanın sağ alt köşesinde yer alır.
- Hakim rüzgar, manzara ve Kuzey yönü aynı yerde toplu olarak, paftanın sağ üst köşesinde gösterilir.
- Paftanın revizyon durumları pafta başlığı üzerine yazılır
- Revizyon notlarında şu bilgiler yer alır.
- Revizyon sıra no"su
- Revizyon nedeni
- Revizyonun açıklanması
- Revizyonu yapanın ismi- soyadı
- Revizyonu yapanın imzası
- Pafta üzerindeki çizimle ilgili açıklayıcı bilgiler verilecekse, bu bilgiler paftanın sağ tarafına,
Başlık+ Revizyon notları üzerinde ve Kuzey işareti altında kalan bölümde yer alır.
- Planlar paftaları üzerinde aynı bakış yönünde yer alır.
6- PROJEYE NUMARA VERİLMESİ:
Mimar her yaptığı işe ve hazırladığı projeye bir numara vermelidir. Proje no: 023 veya 94- 023 veya B- 024 gibi
Bu numaralama,
• Birinciden sonuncuya sıra numarası olarak
• Sözleşme yılı ve tüm işlerin birinciden sonuncuya sıra numarası olarak
• Sözleşme yılı ve o yılda yapılan işlerin birinciden sonuncuya sıra numarası olarak
• İŞ gurubu/ yapıtırı ve tüm işlerin birinciden sonuncuya sıra numarası olarak
• İŞ gurubu/ yapıtırı ve gurubun/ yapı türünün birinciden sonuncuya sıra numarası olarak
• veya diğer bir şekilde verilebilir.
Mimarın hazırladığı çizili ve yazılı belgeler ile yazışmalarının aynı işe ait olanları mutlaka o işin /projenin numarasını taşımalıdır.
7- PAFTALARA NUMARA VERILMESI
1- Paftalar ya da diğer çizili ve yazılı belgeler numaralanırken iş aşamaları belirtilmelidir.
İş aşamalarının pafta numaralarında kullanılacak kısaltılmış şekilleri şöyledir.

Fikir projesi :FP
Ön Proje :ÖP
Kesin Proje :KP
Uygulama Projesi :UP
Sistem Detayı :SD
Imalat Detayı :ID
Keşif- Metraj :KM
İhale Dosyası :IH
Mesleki Kontrolluk :MK
Kabul Teslim :TM
2- Paftalar aşağıdaki şekilde numaralanır :
Fikir projesi: iş aşaması :FP-Ol,FP-02,...FP-n
Ön proje iş aşaması :ÖP-Ol,ÖP-02,..öP-n
Kesin proje iş aşaması :KP-Ol,KP-02,...KP-n
Uygulama projesi iş aşaması :UP-Ol,UP-02,...UP-n
Sistem Detayları iş aşamasında paftalara numara verilirken "Yapı Bölümleri ve yapı elemanlarına göre guruplarına' yapılır ve Gurup harfi ilave edilir.
SD-A:l, SD-A-02,... SD-A-n
SD-B-Ol, SD-B-02,...SD-B-n
SD-Z-01,SD-Z-02,...SD-Z-n
İmalat Detayları iş aşamasında Sistem Detaylarındaki prensip uygulanır.
SD-A-Ol, 1D-A-02,...SD-A-n
SD-B-O, 1D-B-02,...SD-B-n
i D-Z-01, ID-Z-02, ...lD-Z-n
3- Proje ayrı ayrı bloklardan oluşuyorsa Blok numarası ya da harfi paftanın adına ve bunun için ayrılmış yere yazılır. Pafta numarasına blok numara ya da harfi verilmez. Bina tek bir blok.ise blok numarası ya da harfi verilmez.
8- YAPI BÖLÜMLERI VE YAPI ELEMANLARINA
GURUPLAMA
MİMAR'ın tasarladığı binayı çizimleri ile en anlaşılır şekilde ifade etmesi gerekir.
Tasarladığı binayı bölümlerine (Temeller, Karkas, çatı vb.) ya da yapı elemanlarına (Kapı, pencere, sağlık donatımı vb.) göre ayırarak tanımlaması projesini kolay anlaşılabilir olmasını ve kolay bulunup, tasnif edilmesini sağlayacaktır.
Bu kodlama, uluslararası Sbf Sisteminden yararlanarak Y.A.E. (Yapı Araştırma Enstitüsü TÜBITAK) tarafından hazırlanmış ve kabul edilmiş bir sistemdir).
A: Alt Yapı-Çevre Düzenleme
B: Temeller
C: Strüktür, Karkas
Ç: Çatı Konstüksiyonu
D: Döşemeler Merdivenler, Rampalar
E: Dış ve İç Duvarlar
F: Duvar dış kaplamaları
G: İç duvar kaplamaları
H: Döşeme ve merdiven kaplamaları
I: Tavan kaplamaları- Asma tavanları
İ: Yalıtımlar, (su, ısı, ses)
J: Çatı örtüleri
K: Kapılar
L: Pencereler
M: Parmaklık- Korkuluklar
N: Stor, pancur, kepenk, güneş kırıcıları
0: Çatıda açıklıklar, çatı fenerleri
Ö: Bacalar
P: (Boş)
R: Sağlık Donatım, Pis- Temiz su, Çöp Atık-Gaz
S: Isıtma Havalandırma
T: Soğutma- iklimlendirme
U: Elektrik Donatımı
Ü: Mekanik Ulaşım (Asansör, montşarj, yürüyen merd.)
V: Döşem (Sabit Tefriş, mobilye)
Y: Hareketli Tefriş
Z: Prefabrikasyon (ön yapımlı yapı elemanları)
9- PROJELERDE KULLANILACAK ÖLÇEKLER
MİMAR-.Projelerini düzenlerken aşağıdaki ölçeklerden birisini kullanır. Projesinin tereddüt uyandırmayacak şekilde kolay anlaşılmasını sağlayacak ölçeği MİMAR kendisi seçer. Projenin plan kesit ve görünüşlerinin; anlaşılma kolaylığı sağlaması bakımından, aynı ölçekte olması tercih edilmelidir,
Aşağıda projenin iyi ifade edilebilmesi için plan ve projelerde kullanılan ölçekler verilmiştir. Koyu yazılı olanlar en çok kullanılan ölçeklerdir.
Vaziyet Planları: 1/2000 1/1000 1/500
Yerleşim Planları: 1/1000 1/500 1/200
Fikir Projeleri: 1/500 1/200
Ön projeler: 1/200 1/100 1/50
Uygulama Projeleri: 1/100 1/50
Sistem Detayları: 1/20 1/10 1/5
İmalat Detayları: 1/5 1/2 1/1
• Vaziyet planları: Tasarlanan binanın üzerinde inşa edileceği imar parselinde ya da imar adasındaki konunu ve imar parselinin çevresine ait bilgileri içeren bu belge genellikle 1/1000 ölçeğinde imar planı paftalarından yararlanılarak çizilir. Projenin büyüklüğüne ve elde edilen bilgi paftalarının ölçeğine göre 1/2000 ve 1/500 ölçekleri kullanılabilir.
• Yerleşim Planları: Tasarlanan binanın üzerinde inşa edileceği imar parselinde ya da imar adasındaki konumunu gösteren bu belge genellikle 1/200 ölçeğinde çizilir. Projenin büyüklüğüne ve elde edilen bilgi paftalarının ölçeğine göre 1/100 ve 1/500 ölçekleri kullanılabilir.
• Fikir Projeleri: Bir binanın fikir projeleri genellikle 1/200 ölçeğinde çizilir. Ancak, MIMAR isterse 1/100 ya da 1/50 ölçeklerini ya da diğer uygun gördüğü ölçeği kullanabilir.
• Ön projeler: Bir binanın ön projeleri genellikle 1/100 ölçeğinde çizilir. Ancak, içerdiği bilgiler ve çizim tekniği aynı kalmak koşulu ile MİMAR 1/200 ya da 1/50 ölçeklerini ya da diğer uygun gördüğü ölçeği kullanabilir.
• Kesin Projeler: Bir binanın kesin projeleri genellikle 1/100 ölçeğinde çizilir. Ancak, içerdiği bilgiler ve çizim tekniği aynı kalmak koşulu ile MiMAR 1/50 ölçeğini kullanabilir.
• Uygulama Projeleri: Bir binanın uygulama projeleri genellikle 1/50 ölçeğinde çizilir. Ancak, içerdiği bilgiler ve çizim tekniği aynı kalmak koşulu ile MİMAR 1/100 ölçeğini kullanabilir.
• Sistem Detayları: Sistem Detayları genellikle 1/20 ölçeğinde çizilir. Ancak, verilmek istenen bilgiler gerektiriyorsa 1/10 ya da 1/5 ölçekleri kullanabilir.
• İmalat Detayları: İmalat Detayları genellikle 1/1 ölçeğinde çizilir. Ancak, içerdiği bilgiler ve çizim tekniği aynı kalmak, koşulu ile MİMAR 1/2 ya da 1/5 ölçeklerini ya da diğer uygun görüldüğü ölçeği kullanabilir.
10- PROJELERE ÖLÇÜ VERILMESI
Projelerde yer alması gereken en az ölçüler aşağıda belirlenmiştir. MİMAR, gerekli görürse projesini daha iyi tanımlayabilmek üzere daha fazla ölçü verebilir.
Projelerde verilen ölçülerin doğru; birbirleri-ile tutarlı olması esastır. ölçü yanlışlıklarından doğacak inşaat ve imalat hatalarından MİMAR sorumludur. Bu nedenle; projelere ölçü verildikten sonra birbiri ile (her mahalde, toplam ve alt eleman ölçülerinin, plan, kesit ve görünüşler arasında) tutarlı olması kontrol edilmelidir.
VAZİYET PLANLARINDA:
• Vaziyet Planlarına ölçü verilmez.
YERLEŞIM PLANLARINDA:
• Yerleşim Planında, binanın ya da blokların parsel içindeki yerleşimini gösteren tüm ölçekler verilir.
• Binanın ya da blokların parsel sınırlarına uzaklıkları ölçülendirilir.
• Binanın ya da blokların dış ölçüleri verilir.
• Binanın ya da blokların korunacak binalara uzaklıkları gerekiyorsa konum açıları, uygulamaya esas, olacak şekilde verilir.
• Korunması istenen ve öneri yapıların, yol, yeşil alan vb. bir röpere bağlanır ve uzaklıkları gösterilir.
FİKİR PROJELERiNDE:
• Fikir projelerinde ölçü verilmesi zorunluluğu yoktur. MİMAR, fikrini tam olarak ifade etmesi için gerekli görürse projesini ölçülendirir.
ÖN PROJELERDE:
• Planlarda:
- Dış ölçüler, dıştan bina cephesine doğru,1. çizgide blok ölçüsü, 2. çizgide bina hareketleri, 3. çizgide taşıyıcı akslar olmak üzere gösterilir. Bu ölçüler binanın tüm cephelerinde verilir.
- İç ölçüler tüm mahallerin alanlarının kolayca hesaplanacağı şekilde 2 yönde verilir.
- İnşai elemanların (pencere, duvar vb.) kalınlıkları hareketleri ölçülendirilir
- Doluluk ve boşlukların (pencere,kapı vb.) ölçüleri ile bunların duvarlardan uzaklıkları verilir.
- İç ölçüler, herhacimde enine ve boyuna birer ölçü çizgisi üzerinde gösterilir. 1. çizgilerde, hacmin net en ve boyu kaba yapı (duvar gövdesinden, duvar gövdesine) verilir. 2. çizgi üzerinde kapı, pencere, kolon vb. elemanların genişlikleri ile duvar üzerindeki yerlerinin komşu duvara uzuklıkları yazılır, duvar kaplaması (sıva dahil) kalınlıkları verilir.
• Kesitlerde:
- Bina dışında üç ölçü çizgisi üzerinde dıştan bina cephesine doğru 1. çizgide bina toplam yüksekliği,2 çizgide bina kat bina kat yükseklikleri 3. çizgide doluluk ve boşluklar olmak üzere verilir, yanlarına döşeme üzeri kotlar yazılır. Bu ölçüler binanın tüm cephelerine verilir.
- Bina içinde 1 ölçü çizgisi üzerinde döşeme üzerinden döşeme üzerine kaba inşaat kat yükseklikleri verilir.
• Görünüşlerde:.
-Ölçü verilmez, bina yükseklikleri, kat yükseklikleri, pencere, kapı, parapet yükseklikleri ile ilgili kotlar yazılır.
-2. ölçü çizgisi üzerinde döşeme kalınlıkları, döşeme ve tavan kaplamalarının kalınlıkları katın net kullanma yüksekliği, 3. ölçü çizgisi üzerinde doluluk ve boşlukların (kapı, pencere vb) ile ankastre imalatların ( mutfak dolapları vb ) ile farklı duvar kaplamalarının (fayans, meremer, lambri) bölme duvarı yükseklikleri ile lento tavan mesafesi taşıyıcı sistem kalınlıkları ve yükseklikleri yer alır
MİMAR, tasarımını uygulamaya yönelik olarak tam olarak ifade etmesi için gerekli görürse görünütlere ölçü verir.
SİSTEM DETAYLARINDA:
• Sistem detaylarındaki ölçülerin uygulama projelerindeki ölçülerle aynı olması gerekir.
• Sistem detayında gösterilen farklı imalatların her biri ayrı ayrı ölçülendirilir.
• Detayı verilen imalatların yerine kolayca monte edilebilmesi için tüm ölçüler eksiksiz verilir.
İMALAT DETAYLARINDA:
• Detayı verilen imalatın kolayca imal edilebilmesi için tüm ölçüler eksiksiz verilir.
11- PROJELERE KOT VERILMESI
• Genel olarak .
- Yapının esas girişi önündeki tretuvar kotu;  / 0.00 olarak kabul edilir.
- Plan, kesit ve görünüşler bu kota göre kotlandırılır.
- Ayrıca  / 0.00 kotu altına plankate veya yol kırmızı kotuna göre değeri yazılarak bina kotları düzenlenecek zemin kotu ile ilişkilendirilir
- Yapılar birden fazla ise, her bina girişi önündeki trotuvar kotu  0.00 olarak kabul edilir.
Bu kotlar yol kotu ve plankote röper kotuna göre değerlendirilerek altına yazılır. Birbirine bağlı binalar bir bina ofarak kabul edilir.
• Ön projelerde:
- Esas giriş önü trotuvar kotu  / 0.00 kabul edilerek, bütün kat döşemelerinin kaba yapı kotları verilir.
- Kotlar planlarda merdiven, rampa başlangıç ve bitiş yerlerine, kesitlerde bina içine, görünüşlerde bina dışına yazılır.
- Çatı saçağı ve mahyası ile baca şapkalarının üstlerine kotları yazılır.
• Uygalama Projelerinde:
- Esas giriş önü trotuvar kotu  / 0.00 kabul edilerek, bütün kat döşemelerinin kaba yapı kotları verilir.
- Kotlar planlarda merdiven; rampa başlangıç ve bitiş yerlerine, kesitlerde bina içine, görünüşlerde_bina dışına yazılır.
- Kesitlerde kaba yapı ve ince yapı kotları ayrı ayrı verilir. Tüm farklı yüksekliklere (parapet, düşük döşeme, basamak vb) kot yazılır.
- Çatı saçağı ve mahyası ile baca şapkalarının üstlerine kotları yazılır.
- Birbirini tekrar eden ve planı çizilmemiş katların kotları çizili olan plana yanyana yazılır.
• Kot işaretteri:
Planda kullanılacak kot işareti:
Kesit ve görünüşlerde kullanılacak kot işareti çizgi üzerine proje düzenleme kotu yazılır.
Çizgi altına doğal kot yazılır.
12- PROJE BİLGİLERİNİN EŞGÜDÜMÜ
MIMAR, çizili tüm belgeleri arasında gerekli açıklamaları yazarak eşgüdümü sağlamalıdır. Uygulama.projesi şu eşgüdüm bilgilerine sahip olmalıdır.
• Uygulama projelerinde çizilmiş Sistem Detayları pafta numaraları, Sistem detayı ile ilgili kısıma planda ve kesitte yazılmalıdır.
Örnek: Merdiven Sistem Detayı için Uygulama projesi plan ve kesitine (Bak: SD-D-06) yazılmalıdır
• Çizilen Sistem Detayı paftalarına, sistem detayının görüldüğü uygulama projesi pafta numaraları yazılmalıdır.
Örnek: Merdiven Sistem Detayı paftasının sağ kenarına,
(Bak pafta: UP-01: Zemin Kat Planı
UP-02: Normal Kat Planı
UP-08: A-A Kesiti.... gibi)
13- YAPI ELEMANLARINA REFERANS NUMARASI VERİLMESİ
Binada kullanılan, aynı türde olup farklı boyut ve özelliklere sahip yapı elemanlarına (örneğin Kapılar, Pencereler, Sabit Tefriş Elemanları Hareketli Tefriş elemanları merdivenler vb) özellik ve boyutlarını ayırt edici şekilde referans numaraları verilir.
• Merdivenler: Ml,M2...Mn şeklinde
• Kapılar : Kl,K2,...Kn şeklinde
• Camlı Kapılar: CKl, CK2,.... CKn şeklinde
• Camekanlar: CMKl, CMK2,... CMK n şeklinde
• Penceler: Pl,P2,... Pn şeklinde
• Giriş Kapıları: GKl, GK2,..: GKn şeklinde
• Gömme Dolaplar: GDl, GD2,... GDn şeklinde numaralandırılır
Boyutları belirtilecek yapı.elemanları şu şekilde gösterilir.
• Çizgi üzerinde yükseklik yazılır
• Çizgi altında genişlik yazılır
14- MAHAL NUMARALARI VERİLMESİ
Tasarlanan binanın tüm mahallerine numara verilir. Mahal numaraları bu mahalle ilişkili her türlü çizili ve yazılı belge ve bilgilendirmede kullanılır.
• Bodrum kattaki Mahaller : B-01,B-02,...8-n şeklinde
• Zemin kattaki mahafler : Z-O1,Z-02,...Zn şeklinde
• Birinci kattaki mahaller : 101,102,...1n şeklinde
• .n'ci kattaki mahaller : n01, n02,...nn şeklinde numaralandırılır.
Mahal numaraları şu şekilde verilir:
Mahaf numaralı elips içerisine alınarak yazılır
15-ALAN HESAPLARI
Binaların alanlarının hesaplanmasında farklı yaklaşımlar vardır. Farklı yaklaşımlar dilbirliğini ortadan kaldırmakta ve yanlış anlaşmalara yol açmaktadır. Bu kargaşayı ortadan kaldırmak için alan hesapları aşağıdaki şekilde yapılmalı ve anlaşılmalıdır.
Bina inşaat alanı=brüt alan=yapı alanı
Bina perde ve duvarlarının dışından varsa duvar sıvalarının ve çıkmaların dış konturu esas alınarak bina kat alanlarının tamamının alanı hesaplanır. 1 m2'den kaçak boşluklar düşülmez. Zemine oturan açık alan düzenlemelerinde (akaryakıt istasyonu, spor tesisleri, manej, marina v.b.) düzenlenen alanın %25'i hesaplanır, yapı alanı olarak kabul edilir.
Emsale dahil ve emsal harici alanların tümü bina inşaat alanı olarak kabul edilir.
Bina net alanı=Net alan=Net kullanma alanı
Bina içindeki kullanılan mahallerin her birinin bitmiş duvar kaplamasından ölçülerek bulunan alanlarının toplamıdır. 1 m2'den küçük boşluklar düşülmez. Zemine oturan üstü açık teraslar hesaplanmaz. Balkonlar ayrıca hesaplanır ve tamamı alana dahil edilir. Kapı açıklıkları alana dahil edilir. Gömme dolapların düşey düzlemdeki alanları ayrıca hesaplanır ve gösterilir.
Emsale dahil alan :
İmar planı hükümlerine göre (e=Emsal) ya da (T.A.K.S.=Kat alanı katsayısı) uygulaması olan imar parsellerinde, parsel alanına göre (e) ya da (K.A.K.S) değerinin çarpılması ile bulunan bina brüt inşaat alanı.
Bitişik düzen, blok düzen ya da gabari belirtilerek hükme bağlanmış imar durumlarında inşa edilmiş tüm alanlar emsale dahil alanlardır.

Emsale harici alan :
Emsale dahil alan dışında inşa edilmesine ve kullanılmasına izin verilen (sığınak, depo, ısıtma ya da tesisat merkezi, otopark v.b. gibi) alanlar.
16-PROJELERİN İÇERECEĞİ BİLGİLER VE ÇİZİM STANDARTLARI
Mimar ön projelerini en az aşağıda yazılı çizim ve çizili ifade standartlarına uygun olarak hazırlar.
VAZİYET PLANI
Üzerinde bina inşaatı yapılacak imar parselinin kent içerisindeki ya da imar planı sınırları içerisindeki yerini gösteren plandır. Tasarlanan bina kütlesi dış konturları ile. ve Yerleşme Planındaki konumuna uygun olarak gösterilir.
• Vaziyet Planı'nda yaya ve taşıt ulaşım aksları, sokak ve cadde isimleri, toplu taşınım durak ve istasyon yerleri işaretlenir.
• Mevcut durum: (Yapılar, sınırlar, yollar, yeşil örtü) imar sınırları önerilen yapı konumları ve çevre düzenlemeye ait çizgiler farklı teknikle çizilir.
• Binanın en gayri müsait duruma göre çevresini gölgeleme durumu ölçekli olarak işaretlenir.
• Vaziyet planı bütün iş aşamaları için aynı standartta hazırlanır.
• Vaziyet planı ÖN PROJE aşamasında düzenlenir
YERLEŞME PLANI ÖN PROJE AŞAMASINDA:
• Mevcut durum: (Yapılar, sınırlar, yollar, yeşil örtü) imar sınırları önerilen yapı konumları ve çevre düzenlemeye ait çizgiler farklı teknikle çizilir
• Kadastro ve imar sınırları çaplarına uygun olarak yerleşme planı üzerine işlenir.
• Bloklar kodlanır (isimlendirilir) Blok kodları içi A;B;...N şeklinde harfler, aynı blokların tekrarlarında A-1., A-2,...A-n şeklinde harf ve rakam tercih edilmelidir.
• Yüksek bloklar yükseldikçe kalınlaşan çizgilerle belirtilir.
• Blokların içine kat. adetleri, dışına blok dış boyutları yazılı, zemine oturma alanları işaretlenir.
• Paftanın uygun yerine, blokların kat adetleri, gabarileri, her kat alanı, toplam inşaat alanları yazılır.
• Blokların, yol ve komşu binalara, parsel sınırlarına röper noktalarına, korunacak yapılara uzaklıklara, gerekiyorsa konum açıları, eksiksiz ölçülendirilir.
• Blok köşeleri, arsa içi servis yolları, istinad duvarları,meyil rampa ve merdivenlerin başlangıç ve bitiş noktaları,servis avluları, zemin altındaki tesisler ve gerekli başka noktalar plankote röper kotuna göre kotlandırılır ve bu kotların altına ayırt edilebilecek şekilde hali hazır duruma ait kot yazılır.
• Kanal belgesine ya da Fen işlerinde alınan kanal bilgilerine uygun olarak kanal yeri, kotu ve ölçüleri yerleşme planına işlenir, öneri bağlantı yeri belirtilir.
• Otopark yönetmeliğine uygun olarak parsel içinde düzenlenen otopark yerleri belirtilir, ölçülendirilir ve m2'leri yazılır:Paftanın bir köşesine otopark alanı ihtiyacı hesabı yazılır.
• Elektrik, su havagazı, PTT girişleri, kofre, braşman kutu yerleri yerleşme planında gösterilir ve yanlarına kapasiteleri yazılır.
• Yerleşme planı paftasının bir köşesine yapı yaklaşık maliyeti hesabı, yapı zorluk sınıfı, yapı türü- türleri cetvel şeklide yazılır.
UYGULAMA PROJESI AŞAMASINDA:
Ön proje aşamasında düzenlenen Yerleşim Planı üzerindeki bilgilere ilave olarak aşağıdaki bilgilerin de gösterilmesi gerekir. .
• Mevcut durum (bina, sınır, yol yeşil örtü vb) imar sınırları, önerilen yapı konumları ve saha düzenlenmesine ait çizgiler vaziyet planına işlenir. Korunması istenen ve korunmayan kısımları farklı çizimlerle gösterilir. Korunmayan binaların yıkılma sınırları bloklar üzerinde belirlenir. Mevcuda bitişik ilaveler yeni blok çizgileri ile çizilerek vaziyet planında gösterilir.
• Korunması istenen ve öneri yapıların, yol, yeşil alan vb: bir röpere bağlanır ve uzaklıkları gösterilir:. .
• Mevcut sınırları ve yollara göre büyük farklılık getiren imar planı uygulaması söz konusu ise, girişlerin, . mevcut yollara göre geçici olarak kullanılma olanakları vaziyet planında belirtilir.
• Binanın önemi gerektiriyorsa çevreyi de içeren, gerektirmiyorsa parsel sınırlarına kadar iki kesit ya da siluet çizilir. (Aynı ölçekte)
• Silüet ya da kesitlerin yanına ya da altına doğal ve önerilen zemin kotları belirtilir ve hafriyat miktarı hesaplanarak m3 olarak yazılır,
• Fosseptik yapılacaksa yeri ve ölçüleri belirlenir.
• Vaziyet planında su şebekesi ile su bağlantı yeri belirlenir.
• Vaziyet planında, elektrik temin yeri ve şekli belirlenir.
• Drenaj kanalları vaziyet planına işlenir ve kotlanıp, ölçülendirilir.
PLANLAR
ÖN PROJE AŞAMASINDA:
- İhtiyaç programının tam olarak gerçekleştirildiği benzer katların biri ile diğer katların. tümü çizilir. Tekrar eden katlar için açıklama yazılır.
- Bloklar kodlanır, içerdikleri üniteler yazılır.
- Her kat planında kesit geçirilen yerlerden kesit çizgisi ve bakış yönü gösterilir.
- Dilatasyonlar her katta gösterilir.
- Her mahalin içine mahal no'su mahal ismi ve net m² alanı yazılır.
- Modüller ve inşai akslar belirtilir.
- Inşai elemanlar, kolon, perde duvar pano vb. ayrı ,çizim tekniği ile çizilir.
- Pano, camlı, bölme gibi mahal ya da bina ayırım elemanları eksiksiz gösterilir, gerekli açıklamalar yazılır:. Bütün hacimlar, birbirini tekrarlayan hacimlerin biri, ihtiyaç programına ve ölçekli olarak tefriş edilir.
- Merdiven ve rampaların çıkış yönleri işaretlenir, başlangıç ve bitiş kotları yazılır.
- Asansör ve monttjarjlar kapasitelerine uygun olarak ve m2 alanı olarak belirlenir.
- Zemin kat planlarında çevre düzenlemesi, (trotuvar, bağlantı yolları, giriş platoları vb.) gerektiği kadar işlenir, kuranglez görünüşleri çizilir, çiçeklikler, bordürler gösterilir.
- Asma tavan yapılacak mahallere işaretlenir.
- Bacalar ait oldukları ve devam ettikleri katlarda eksiksiz gösterilir.
- Kapıların açılış yönleri belirtilir.
- Plan paftalarının köşelerine, maliyet tavanına ve bundan sonraki, iş aşamalarındaki kararlara esas omak üzere yapıdaki ana malzemeleri gösterir mahal listesi düzenlenir.
- Yapının donatımları ile ilgili tüm özellikler planlarda şematik olarak gösterilir ve gerekli açıklama notları yazılır.
UYGULAMA PROJESI AŞAMASINDA
- Bütün kat planları ile benzer kat planlarının bir çizilir, tekrar eden katlar için açıklama yazılır yığma inşaatlarda temel planı ilave edilir.
- Taşıyıcı,aks sistemi, statik projeye uygun harf ve sayılarla (kordinat sistemi esaslarına göre X ekseni üzerinde, harfler, Y ekseni üzerinde sayılar olmak üzere ) belirtilir.

- Bloklar, katlar ve katlardaki her mahal kodlandırılır ve mahal isimleri yazılır.
- Kat planlarının kesit geçirilen yerlerinde kesit çizgisinin tümü ve akış yönü gösterilir.
- Dilatasyonlar ve bacalar her katta gösterilir ve ölçülendirilir.
- Modüller, inşai akslar ve kesişme noktaları belirtilir.
- Taşıyıcı elemanlar (kolon, perde, duvar, pano vb.) ayrı çizim tekniği ve gerçek boyutları gösterilir, içleri koyulaştırılır.
- Pano camlı bölme, alçak duvar vb. gibi mahal ve bina ayırım elemanları eksiksiz gösterilir şematik açıklamalar yapılır, yükseklikleri yazılır.
- Mutfak, ofis, laboratuvar, çamaşırhane, banyo, WC vb. gibi hacimlerde bütün tezgahlar, lavabo, eviye, banyo ve duş tekneleri, pisuvar ve WC taşları sağlık donatımı ile doğalgaz kullanımına açık bölgelerde (kombinin yeri) mekanda ısıtma amaçlı soba kullanılıyor ise doğalgaz sobasının yeri ve bunların olduğu mekanlarda bacanın projelerine ve imalat tariflerine uygun çizilmesi gerekir.
- Düşey donatımla ilgili borular, kanallar yerlerinde ve ölçülerinde ve tam adetlerinde çizilir, şematik olarak kapladıkları alan ölçülendirilerek verilir. Donatımların, yapının mimarisini ilgilendiren ısıtıcı soğutucu, iklimlendirici aydınlatıcı, kanal ağzı gibi cihazları donatım projelerindeki gerçek boyutlarına uygun olarak ve şematik olarak çizilir.
- Varsa döşemelerdeki desenler,eğimler süzgeç yerleri, döşeme kaplaması malzemelerinin derz yerleri belirtilir.
- Bütün doğramalar detayına uygun ve şematik olarak çizilir, açılan kanatları belirtilir, aksları gösteren çizgiler üzerinde en ve yükseklik (kaba yapı boşluğu K790/220) gibi gösterilir.
- Tavandaki kirişlerin sarkıntıları, nervür ve kasetler nokta nokta (ifade edecek kadar) gösterilir. Betonarme projesindeki ölçüleri yazılır, kolon isimleri ve ölçüleri yazılır.
- Esas giriş önü trotuvar kotu 0.00 kabul edilerek, döşemelerdeki bütün kot farklarına ait değerler bitmiş ve kaba yapı kotu olarak ayrı ayrı gösterilir.
- Merdivenler konstrüksiyönlarına uygun olarak çizilir, merdiven numarası, basamak adedi, genişlik've rıht yüksekliği yazılır. Merdiven ve sahanlık aksını gösteren çizginin basamakları kestiği noktalar çıkış yönünde numaralanır ve bu çizgi en son basamakta ok ucu olarak bitirilir, korkuluklar çizilir, merdiven genişliği ölçüleri verilir. Başlangıç ve bitiş noktalarında ve sahanlıklarda kaba ve bitmiş döşeme kotları verilir. Rampaların çıkış yönü okları, eğimleri, korkulukları, başlangıç ve bitiş noktalarının kaba ve bitmiş döşeme kotları yazılır ve tüm ölçüleri verilir.
- Asansör, yürüyen merdiven, montşarjlar kapasitelerine ve donatım projelerine uygun olarak çizilir.
- Zemin kat planları da çevre tanzimi, (trotuvar, bağlantı yolları, giriş platoları, çiçeklikler vb.) gerektiği kadar. işlenir. Kaba ve bitmlş kotları verilir, yapı ile ilişkili olarak ölçülendirilir.
-Asma tavan yapılması gerekli mahaller belirtilir. Malzemesi mahal listesinde gösterilir.
- Asma tavan kaplaması alt yüzü kotu yazılır.
- Planın geçtiği düzlem ile tavan arasında kalan imalat nokta nokta işlenir. (Saçak ara kat çıkma vb'.)
-Çarpık eğri imalatların gerçek ölçüleri hesaplanarak üzerlerine yazılır.
-Çatı planı çizilir. Meyiller su toplama yerleri, dereler tesisat ve asansör çıkıntıları, bacalar çatı çıkış delikleri gösterilir ve' gerekli kotlar verilir.
- Yağmur iniş boruları gerçek boyutlarında çizilir ve ölçüleri yazılır
-Zemin kat planlarında kuranglozlerin görünüşleri konstrüksiyonlarına uygun çizilir, ölçülendirilir.
- Sabit röpere göre tüm kotlamalar bağlanır.
KESITLER
ÖN PROJE AŞAMASlNDA:
- En az iki kesit çizilir. Biri merdivenden, diğeri yapının konstrüktif özelliği olan yerlerde en çok bilgi verecek şekilde geçirilir.
- Kesitin geçtiği yerdeki mahallerin kodları ve isimleri yazılır.
- Yapının inşai ve dekoratif elemanları net ve şematik çizgilerle belirtilir.
- Düşük döşemeler, asma tavan, alçak bölmeler ayrıca ölçülendirilir.
- Pencere altları, parapetler belirtilir
- Giriş saçakları, meyili çatılar, çatı örtüleri kaplamaları belirtilir. Çatı yalıtım sistemi yazılır.
- Bodrum duvarlarında ve temelde yalıtım gerekiyorsa sistem açıklanır.
- Zemin suyu minimum ve maksimum kotları yazılır.
- Kuranglezler çizilir.
- Doğal zemin nokta nokta öneri zemin devamlı çizgi ile gösterilir ve her ikisine ait gerekli kodlandirma eksiksiz yapılır.
- Cephe elemanlarının malzeme açıklamaları yapılır.
- Çatı meyili ve örtü malzemeleri , dereler, yağmur inişleri belirtilir. Malzeme açılımları yazılır. Dere mahya, saçak kuleler kodlandırılır.
- Kesit düzlemi arkasında kalan bina görünüşleri çizilir.
- Yapının donatımları ile ilgili tüm özellikler kesitte şematik olarak gösterilir ve gerekli açıklamalar yapılır.
UYGULAMA PROJESI AŞAMASINDA:
- Her blokdan en az iki kesit çizilir. Biri merdivenden, diğeri yapıda konstrüktif özelliği olan yerlerden en çok bilgi verecek şekilde geçirilir. Gerektiği durumlarda kesit sayısı çoğaltılır.
- Kesitin geçtiği yerdeki mahallerin kodları ve isimleri yazılır.
- Yapının strüktürü ile ilgili ve dekoratif elemanları detaylarına uygun ve şematik olarak çizilir. Malzeme açılımları yapılır.
- Asma tavan yapılan mahallerde, asma tavan içindeki tesisat gerçek boyutları ile gösterilir. Asma tavan alt yüzü ile bitmiş döşeme arasındaki net kat yüksekliği ayrı bir ölçü çizgisi ile verilir.
- Pencere altı dolu kısımlarının yapım şekli açık olarak belirtilir. Kiriş bitişi, duvar dolgusu ayrı ayrı kodlandırılır, radyatör yüksekliği gösterilir. Parapet- Denizlik detaylarına uygun çizilir. Su toplama şekli gösterilir.
- Giriş saçakları ve balkonlar eğimleri, örtü ve yalıtım, malzeme açılımları yazılarak sistem ve imalat detaylarına uygun çizilir. Malzeme isimleri yazılır.
- Bodrum döşeme ve duvarlarında yalıtım gerekiyorsa, sistemi hakkında açıklama yapılır.
- Zemin suyunun minimum ve maksimum kotları gösterilir.
- Kuranglezler konstrüksiyonlarına ve detaylarına uygun olarak çizilir. Su toplama şekli ve yatılım hususları ile diğer malzeme açılımları verilir, kot ve ölçüleri yazılır.
- Drenaj sistemi gösterilir, malzeme açılım yapılır, kotlandırılır. Yol ve trotuvarlar çizilir.
- Açılımları ve kotları yazılır. ölçülendirilir.
- Doğal zemin nokta nokta, önerilen zemin devamlı çizgi ile gösterilir ve her ikisine ait gerekli kotlandırma eksiksiz yapılır.
- Bütün kotlar, sabit röper kotu ile bağlantılandırılır.
- Cephelerdeki elemanlar güneş kırıcılar detaylarına uygun olarak çizilir, malzemeleri ve kotları yazılıp ölçülendirilir.
- Cephelerdeki hareketler işlenir, gerekirse not yazılır. Pencere altlarında sıva 3 cm içeridedir gibi.
- Çatı konstrüksiyonu gerçek şekil ve ölçüleri ile detaylarına uygun olarak çizilir. Kullanılan. bütün malzemelerin isim e ölçüleri ile derelerin, mahyaların, asansör ve diğer çıkıntıların, bacaların kotları ile çatı eğimi yazılır.
- Kesit düzleminin arkasında kalan ve görünen kısımları, görünüşlerde istenen hususlara uygun çizilir,
- Planlarda görülmeyen ölçüler verilir.
GÖRÜNÜŞLER
ÖN PROJE AŞAMASINDA:
- Yapı tek. blok ise dört görünüşü de çizilir. Biribirinin aynı olan görünüşler çizilmez. Bitişik düzendeki yapıların görünen cepheleri çizilir. Yapı birkaç bloktan meydana geliyorsa yapının mimarisini açıklayan tüm görünüşler çlzilir.
- Doğal zemin çizgi çizgi, önerilen zemin ise devamlı çizgi-ile gösterilir ve kotlandırılır.
- Zemin çizgisi altında kalan yapı kısmının dış hatları, kesik çizgilerle belirtilir.
- Kullanılan dış duvar kaplama malzemeleri yazılır.
- Yağmur olukları inişleri paratoner inişleri gösterilir.
- Çevre düzenleme unsurlarından cepheleri etkileyenler görünüş olarak gösterilir.
- Cephe paftasının bir köşesine dış duvar açıklıklarının ısı yönetmeliğine uygun hesabı gösterilir.
UYGULAMA PROJESI AŞAMASINDA:
- Bütün görünüşler çizilir. Bulundukları düşey düzlemelere göre farklı çizim tekniği ile gösterilir.
- Mimari ile ilgilisi olmayan çizgilere yer verilmez.
- Doğal zemin nokta nokta, önerilen zemin devamlı çizgi ile gösterilir ve kotlandırılır.
- Zemin altında kalan yapı kısımlarının dış hatları kesik çizgilerle belirtilir ve kotlandırılır.
- Cepheye arkadan bağlanan bütün duvar ve döşemeler nokta nokta (ifade edecek kadar) işlenir.
- Cephe kaplama malzemesi ve renkler yazılır. Cephelerdeki hareketler belirtilir, gerekiyorsa not yazılır.
- Yağmur inişleri ve olukları, paratoner inişleri gösterilir.
- Kapı ve pencere görünüşleri, korkulukları detaylarına uygun olarak çizilir, açılan kanatlar işaretlenir.
- Saçaklar, balkonlar, döşeme denizlik altı, lento altı, kalkan duvarları, oluk, mahya, baca ve çıkıntılarına kot verilir. Plan ve kesitlerde gösterilemeyen ölçüler yazılır. (Saçak kalınlığı, balkon korkuluğu yüksekliği, konsollar vb.)
KESIN PROJE ÇİZİM STANDARTLARI
Kesin projelerin düzenlenmesi, ön projeler düzenleme esaslarına uygun olarak yapılır. Ancak, bu aşamada kesinleştirilmiş ve ön projede belirlenmeyen hususların tümü kesin projelerde gösterilir.
Ön projeleri tamamlanmış statik, B.A. strüktür ve donatım projelerinin tüm bilgileri mimari kesin projelere yansıtılır. ön projelerde gösterilmemiş yapının inşai sistemi ile ilgili özellikleri olan kısımların açıklama detayları bu aşamada verilir.
SİSTEM DETAYLARI ÇİZİM STANDARTLARI
- Her projenin Uygulama Projesi iş Aşamasına geçildiği zaman ilgili sistem detayları listesi hazırlanır.
- Sistem Detayı'nın planı, kesiti ve görünüşü aynı ölçekte, olanaklı ise aynı paftaya çizilir.
- Değişik malzeme, imalat ya da yapı elemanlarının tüm birleşme özellikleri şematik olarak gösterilir, ayrıntı imalat detayında verilir.
- Tüm malzeme isimleri yazılır, malzeme açılımları yapılır.
- Malzeme isimlerinin yanlarına, gerekiyorsa poz no'ları ya da referans no'ları yazılır.
- İmalat detaylarını referans numaraları ve bulundukları pafta numaraları yazılır.
- Sistem detayının yer aldığı mahal no'ları ve uygulama projesi pafta no'ları yazılır.

İMALAT DETAYLARI ÇİZİM STANDARTLARI
İmalat Detayları mimar tarafından hazırlanacak ise:
Bir imalat detayının hazırlanmasında, herhangi bir yapıda ve herhangi bir sistem içerisinde kullanılma olanağı göz önünde tutulur. Detayın ilgili olduğu imalat dışında başka bir malzeme ya da imalat ile birleşme şekilleri gösterilmez ya da şematik olarak gösterilir.
- Her projenin Sistem Detayları İş Aşamasında geçildiği zaman ilgili İmalat Detayları listesi hazırlanır.
- İmalat detayının planı, kesiti ve görünüşü aynı ölçekte, olanaklı ise aynı paftaya çizilir.
- Değişik malzeme, imalat ya da yapı elemanlarının tüm birleşme özellikleri şematik olarak gösterilir, ayrıntı İmalat Detayında verilir.
- Tüm malzeme isimleri yazılır, malzeme açılımları yazılır.
- Malzeme isimlerinin yanlarına, gerekiyorsa poz no'ları ya da referans no'ları yazılır.
- Özelliği olan imalatlar için açıklama notları yazılır.
- İmalat detaylarının referans numaraları ve bulundukları pafta numaraları yazılır.
- Paftanın köşesine imalatta dikkat edilecek hususlar yazılır.
MIMARI RAPOR
Mimari rapor, işverence verilen kesin ihtiyaç programı arsa ve doğa verilerinin, konunun tasarlanmasında ele alınış ve değerlendirilişi belirtilir. B iş aşaması, ön proje çalışmaları sırasında araştırılarak belirlenen tüm özellikler, koşullar kısıtlamalar ve olanakların değerlendirilmesi ve tasara yansıtılma şekli mimari raporda ayrı ayrı belirtilir. Yapının ekonomisi, maliyet tavanı, seçilen yapım sistemi ve kullanılacak yapım teknikleri hakkında bilgi verilir, seçilen malzeme ve özellikleri belirtilir. Genel mimari planlama ile maliyet tavanına uyum yönünde çözüm hakkında geniş bilgi verilir. Isı, ses, su yalıtımları güneş önlemleri, özellik gösteren donatımlar ve ekipman için açıklamalar yapılır, tercihlerin nedenleri açıklanır. Mimari raporun hazırlanmasında kolaylık ve eşgüdüm sağlanması amacı ile düzenlenen "Mimari Açıklama Raporu Planı" aşağıdaki şekildedir.
- Tasarıma genel yaklaşım
- Hazırlık ve ön etüd aşamasında elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi
- İmar durumu ve yönetmelik yorumları
- İmar durumu ve yönetmelik bilgileri ve diğer verilerin tasara yansıtılma şekli
- Tasara yansıtılan mimari özellikler
- İşlevlerin ilişkileri ve kurgusu, ihtiyaçların tasara yansıtılması
- İnşai özellikler, kullanılabilecek_inşaat teknikleri ve. ekipmanları
- Tasarı ile sağlanan ekonomi
- Yakı yaklaşık maliyeti
- İnşaat için sağlanan kolaylıklar
- Kullanılması düşünülen malzemeler

MAHAL LİSTESİ
Örneğine uygun olarak mahal listesi düzenlenir. ön proje ( yapılmamışsa kesin proje) aşamasında belirlenen mahal listesinde değişiklik yapılmışsa mahal listesi yeniden düzenlenir.
Mahal listesinde şu bilgiler.yer alır:
-Dış duvar kaplamaları
-İç duvar kaplamaları
-Döşeme kaplamaları
-Tavan kaplamaları
-Asma tavanlar,
-Kapılar
-Pencereler,
-Kasalar,
-Süpürgelikler,
-Denizlikler; harpuştalar,
-Çatı kaplama malzemeleri,
-Camlar.

birim fiyat tarifleri

1- AHŞAP İMALATLAR

A -KARKAS , TAVAN , DÖŞEME VE DUVAR İŞLERİ

POZ NO: 3000 - AHŞAP KİRİŞLEME VE KARKAS KISIMLARDA
DEĞİŞMESİ GEREKLİ ELEMANLARIN SÖKÜLMESİ

Ahşap kirişleme ve karkas kısımlarda değişmesi gerekli elemanların taşıyıcı sisteme ve yan elemanlara zarar vermeden itina ile sökülmesi , idarenin şantiye içinde göstereceği yere kadar taşınıp istif edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Ahşap elemanı sökülen duvar ve döşeme yüzeyi m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3001- DUVAR KAPLAMASI KARKASI YAPILMASI (DIŞ CEPHE)

( 3x5 ) cm ebadında lataların 50 cm iç açıklıkta ( 5x10x5 ) cm ebadındaki sabitleştirilmiş takozlar marifetiyle vidalanarak yatay ve düşeyde şakülüne getirilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan imalatlar m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3002 - 2.SINIF ÇAM KERESTESİ İLE CİVATA-SOMUN-BULON VE İŞLENMİŞ
KÜÇÜK DEMİRLER MARİFETİYLE AHŞAP TAKVİYE VE KARKAS
YAPILMASI ( ÇATI-TAVAN-DÖŞEME VE DUVARLARDA )

2.sınıf kuru , çatlaksız , budaksız ,fırınlanmış ,kurt yeniği olmayan çam kerestesi ile çatı , tavan , döşeme ve duvar karkaslarının orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre etrafındaki kargir ve ahşap aksama zarar vermeden terazi , gönye ve şakülünde civata - somun - bulon ve işlenmiş küçük demirler marifetiyle binada sarsıntı yapmadan her parçanın tek parçadan olmak kaydıyla yeni ve eski aksama itinalı olarak tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay -düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1m3 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen kerestenin ebatları tek tek ölçülerek m3 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3003 - 2. SINIF ÇAM KERESTESİ İLE ÇİVİ MARİFETİYLE AHŞAP TAKVİYE
VE KARKAS YAPILMASI ( ÇATI - TAVAN - DÖŞEME VE DUVARLARDA )

2. sınıf kuru , çatlaksız , budaksız , fırınlanmış, kurt yeniği olmayan , çam kerestesi ile çatı , tavan , döşeme ve duvar karkaslarının orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre etrafındaki kargir ve ahşap aksama zarar vermeden terazi gönye ve şakülünde çivi marifetiyle binada sarsıntı yapmadan her parçanın tek parçadan olmak kaydıyla yeni ve eski aksama itinalı olarak tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m3 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen kerestenin ebatları tek tek ölçülerek m3 olarak hesaplanır.


POZ NO: 3004 - 1. SINIF MEŞE KERESTESİ İLE CİVATA-SOMUN-BULON VE İŞLENMİŞ
KÜÇÜK DEMİRLER MARİFETİYLE AHŞAP TAKVİYE VE KARKAS
YAPILMASI ( ÇATI-TAVAN-DÖŞEME VE DUVARLARDA )

1. sınıf meşe kerestesi ile çatı , tavan , döşeme ve duvar karkaslarının orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre etrafındaki kargir ve ahşap aksama zarar vermeden terazi , gönye ve şakülünde civata - somun - bulon ve işlenmiş küçük demirler marifetiyle binada sarsıntı yapmadan her parçanın tek parçadan olmak kaydıyla yeni ve eski aksama itinalı olarak tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma ,müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m3 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen kerestenin ebatları tek tek ölçülerek m3 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3005 - İDARE MALI ÇAM VEYA SERT AĞAÇ KERESTE İLE CİVATA- SOMUN-BULON VE İŞLENMİŞ KÜÇÜK DEMİRLER MARİFETİYLE
AHŞAP TAKVİYE VE KARKAS YAPILMASI ( ÇATI-TAVAN-DÖŞEME-
VE DUVARLARDA )

İdare malı çam veya sert ağaç kereste ile çatı tavan döşeme ve duvar karkaslarının orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre etrafındaki kargir ve ahşap aksama zarar vermeden terazi , gönye ve şakülünde civata -somun-bulon ve işlenmiş küçük demirler marifetiyle binada sarsıntı yapmadan her parçanın tek parçadan olmak kaydıyla yeni ve eski aksama itinalı olarak tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m3 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen kerestenin ebatları tek tek ölçülerek m3 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3006 - İDARE MALI ÇAM KERESTE VE ÇİVİ MARİFETİYLE AHŞAP TAKVİYE VE KARKAS YAPILMASI ( ÇATI-TAVAN-DÖŞEME VE DUVARLARDA )

İdare malı çam kerestesi ile çatı , tavan , döşeme ve duvar karkaslarının orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre etrafındaki kargir ve ahşap aksama zarar vermeden terazi , gönye ve şakülünde çivi marifetiyle binada sarsıntı yapmadan her parçanın tek parçadan olmak kaydıyla yeni ve eski aksama itinalı olarak tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m3 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ:Yerine tespit edilen kerestenin ebatları tek tek ölçülerek m3 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3007 - KLASİK MÜZEYYEN ÇITALI TAVANLARIN YATAY DÜZLEMDE
DÜZELTİLMESİ

Oturmuş ,çökmüş durumda olan tavanların askıya alınmaksızın ; ahşap kısımlara zarar verilmeyecek şekilde ahşap malzeme ve koruyucularla takviye edilerek tavanın bağlı bulunduğu karkasla birlikte özel yastıklarla korunarak krikolar vasıtasıyla kaldırılması , terazi ve gönyesine getirilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki
yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ:Düzeltilen kısımlar m2 olarak hesaplanır.POZ NO: 3008 - NORMAL TAVANLARIN YATAY DÜZLEMDE DÜZELTİLMESİ

Oturmuş , çökmüş durumda olan tavanların askıya alınmaksızın , ahşap kısımlara zarar verilmeyecek şekilde ahşap malzeme ve koruyucularla takviye edilerek , tavanın bağlı bulunduğu karkasla birlikte özel yastıklarla korunarak , krikolar vasıtasıyla kaldırılması , terazi ve gönyesine getirilmesi için , her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı.............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Düzeltilen kısımlar m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3009 - SIVA ÜZERLERİ TEZYİNATLI BÖLÜMLERDEKİ TAVAN VEYA
DUVARDA BAĞDADİ ÇAKILMASI

Tezyinatlı sıvalar arasında sökülmüş bulunan kısımlara 2. sınıf çam kerestesinden orijinal ebatlarına uygun olarak hazırlanmış bağdadi çıtaların ikişer cm aralıklarla etrafına zarar vermeden çakılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı.............................TL. dir.
ÖLÇÜ:Bağdadi çakılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.
NOT: Bu fiyat kontrolluğun tespit edeceği , yalnız tezyinatlı sıvalar arasında bulunan ve bağdadi çakılan yerler için uygulanır.

POZ NO: 3010 - ASKIYA ALMA ( TAKVİYE YAPILMASI )

Çatı , tavan, kiriş , kolon , duvar gibi imalatların işin önemi ve olabilecek tahribat göz önünde tutularak projesi dahilinde askıya alınacak kısım arasına özel yapılmış ve içine talaş doldurulmuş torbaları koymak şartıyla , 2. sınıf çam kerestesi ile askıya alınması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m3 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Askıda kullanılan ahşap malzemenin tek tek boyutları ölçülerek m3
olarak hesaplanır.
NOT: 1- Müteahhit askıya alma ve takviye projesini hesapları ile birlikte hazırlayıp idareye verecektir.Projeler idarece tasdik edildikten sonra uygulamaya geçilecektir.
Tavan ve çatılara katiyen amele çıkmayacak , işleri mütehassıs ustalar yapacaktır.
2- Bina çevresinde kurulan iş iskelesi tahkim edilecek askıya alma ve destekleme görevini de yerine getirmesi halinde iş iskelesinin beher m3 için 0.8028 m3 kereste , askıya alma iskelesi için yapılacak kübaj hesabından düşülür.Kalan kısım yukarıdaki fiyattan , iskele ise kendi pozundan ödenecektir.
3- Tamamen yıkılacak veya sökülecek kısımlarda askıya alma bedeli verilmez.

POZ NO: 3011 - İDARE MALI KERESTE İLE ASKIYA ALMA ( TAKVİYE YAPILMASI )

Poz no 3010 şartlarıyla idare malı kereste ile askıya alma ( takviye yapılması ) için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m3 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Poz no 3010 şartlarıyla m3 olarak hesaplanır.POZ NO: 3012 - 10 mt YÜKSEKLİĞE KADAR AĞIR İŞ İSKELESİ YAPILMASI

İki yüzünde 270 cm ara ile ( 10x10 ) cm dikme ve yine iki yüzünde iskele yükseliğince her iki metrede bir yatay ( 5x10 ) cm kuşak ve dikme aralarında çift ( 5x10 ) cm kirişi , her üç aralıkta bir ( 5x10 ) cm rüzgar bağlantıları yeteri kadar ( 5x10 ) cm korkuluk ve çalışma kalası , iskelenin devrilmemesi için yerde payandaları ve binaya bağlantı kordonları bulunan en fazla 10 mt yüksekliğe kadar beher m3 ağır iş iskelesinin yapılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma, müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m3 fiyatı............................TL. dir.
NOT: 1-Ağır İş İskelesi: Boya , badana , sıva , tuğla duvar , derz vs. gibi hafif imalatlar dışındaki blok taş , blok mermer özellikli ağır işlerde uygulanır.
2- Müteahhit ağır iş iskelesi projesini hazırlayıp idareye verecektir. Projeler idarece tasdik edildikten sonra uygulamaya geçilecektir.
3- 10 metreden yüksek ve yukarıdaki şartlara göre yapılan iskele için aşağıdaki formüle uygun olarak yapılacak yeni fiyat tutanağı ile yükseklik zammı uygulanır.
YÜKSEKLİK ZAMMI FORMÜLÜ
1/1.5xM (H-10) x (K1+K2)
M=0.10
H=İskelenin tabanından itibaren yüksekliği
K1=Düz işçi saat ücreti
K2=Dülger saat ücreti
YÜK.ZAMMI:10 mt. den yüksek ağır iş iskelesine de yukarıdaki formüle göre hesaplanan bedel iskelenin tamamı için m3 olarak ödenir.

POZ NO: 3013 - AHŞAP KARKAS SÖKÜLMESİ ( ÇATI - BEDEN DUVARI - DÖŞEME
VE TAVAN KARKASI İÇİN )

Çatı , beden duvarı , döşeme ve tavanlarda bulunan ve değiştirilmesi idarece gerekli görülen her ebattaki ahşapların etrafındaki kargir ve ahşap imalata zarar vermeden tek tek sökülmesi , çivilerinin ayıklanması depoda muhafaza altına alınarak ebatlarına göre istif edilmesi ve idareye tutanakla teslim edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m3 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen ahşap karkaslar m3 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3014 - TEZYİNATLI KISIMLARDA BAĞDADİ SÖKÜLMESİ

Tezyinatlı kısımlardaki sıvaları kısmen dökülmüş veya alınmış bağdadilerin tezyinatlı sıvalara zarar vermeden sökülmesi ve istifi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen yüzey m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3015- METAL DÜPLÜVAYYE ( RABİTZ ) ÇAKILMASI

Ahşap karkas üzerine rabitz telinin gergin vaziyette çakılması ve çivi başlarının kıvrılması için gerekli her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Metal düplüvayye (rabitz) çakılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3016 - ( 2.5-3 ) cm KALINLIKTA ASGARİ 16 cm. GENİŞLİĞİNDE1. SINIF ÇAM
KERESTESİ İLE ALATURKA DÖŞEME YAPILMASI

Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmış , kurt yeniği olmayan çam kerestesinin işlenmesi , lambazıvana veya bindirme yapılarak rendelenip alıştırılması , gerektiğinde zıvana yerlerinde sert ağaç çıta kullanılması , mevcut ızgara üzerine ve birbirine veya mevcut döşeme tahtalarına alıştırılması sureti ile tespit edilerek tüm yüzeyin zımparalanması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan döşeme m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3017 - 2. SINIF ÇAM KERESTESİ İLE SIZDIRMASIZ KALAS DÖŞEME YAPILMASI

Kubbe , tonoz vb. yerlerdeki kurşun kaplamasının zarar görmemesi veya tezyinatlı kısımlara zarar vermeden geçişi sağlamak amacı ile önemli yapılarda tasdikli projesine göre yapılacak kalas döşemenin çivi marifetiyle gerekli yerlerinden takviye yapılarak sağlamlaştırılması iş bitiminde sökülmesi için her türlü işçilik , malzeme ,işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1m3 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan imalat m3 olarak hesaplanır.
NOT: Sökülen kereste müteahhit veya taşerona aittir.

POZ NO: 3018 - 19 mm YONGA LEVHA İLE KÖŞE TAKSİMATLI MASİFLİ FUGALI ASMA
TAVAN YAPILMASI

İyi preslenmis zımparalanmış ve sert ağaç ile masiflenmiş yonga levha ile, idarece verilecek detay projesine göre mevcut konstrüksiyon üzerine hazırlanmış fugalı tavanın montajı ve alıştırılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan fugalı tavan m2 olarak hesaplanır. ( Yapılan tavanın taşıyıcı konstrüksiyonu veya iskeleti, demir aksamı ve kaplama malzemeleri ayrıca kendi pozundan ödenecektir.)

POZ NO: 3019 - 2. SINIF ÇAM KERESTESİ İLE TAHTA PERDE YAPILMASI

İnşaat safhasında doğabilecek muhtemel kazaları önlemek ve çalışılan mahal ile ziyaretçilerin temasının kesilmesi amacı ile 2. sınıf çam kerestesi ile dikme ve payanda ile desteklenerek perde yapılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan tahta perde m2 olarak hesaplanır.
NOT: Sökülen tahta perde müteahhit veya taşerona aittir.


B - SİLME , PERVAZ , KORNİŞ , SÜPÜRGELİK , SÜSLEME ELEMANLARI VE
ELİBÖĞRÜNDE YAPILMASI İŞLERİ

POZ NO:3051-1.SINIF ÇAM KERESTESİ İLE ( 15-20 ) cm. GENİŞLİKTE 3.5 cm
KALINLIKTA KLASİK PROFİLLİ KOLTUK ALTI SİLMESİ VE AYNA PERVAZI YAPILMASI

Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmış , kurt yeniği olmayan çam kerestesi ile imalatın yapılması , profil ve dişlerinin açılması , zımparalanması , ek yerlerinin ve köşelerinin alıştırılması , koltuk altı silmesi ve ayna pervazının birlikte yerine tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen koltuk altı silmesi ve ayna pervazı birlikte mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3052 - 1.SINIF MEŞE KERESTESİ İLE ( 10-15 ) cm GENİŞLİKTE 3 cm
KALINLIKTA PROFİLLİ DİŞLİ DUVAR BANDI YAPILMASI

Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmış , kurt yeniği olmayan meşe kerestesi ile üzerinde değişik ebatlarda diş , pah ve profillerin açılarak duvar bantlarının hazırlanması ve yerlerine tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , iş yerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen duvar bantı mt olarak ölçülür .

POZ NO: 3053 - 1. SINIF ÇAM KERESTESİ İLE ( 25-30 ) cm GENİŞLİKTE 3 cm
KALINLIKTA DEKOPAJLI SAÇAK SÜS PERVAZI YAPILMASI

Orijinal örneğinden alınan desenin 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmış , kurt yeniği olmayan çam kerestesi ile yapılan saçak alın elemanı üzerine çizilmesi; çizilen desenin el ve makina işçiliği ile dekope edilmesi ve saçak süs pervazının yerine tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen pervaz mt olarak ölçülür.

POZ NO. 3054 - ( 10-30 ) cm GENİŞLİKTE KLASİK PROFİL İŞLEMELİ KOLTUK ALTI SİLMESİ SÖKÜLMESİ

Klasik profil işlemeli koltuk altı silmesinin etrafındaki kargir ve ahşap imalatlara zarar vermeden sökülmesi , çivilerin ayıklanması , idareye tutanakla teslim edilmesi ve depoya nakledilip istiflenmesi için her türlü işçilik , malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen koltuk altı silmesi mt olarak ölçülür.
POZ NO: 3055 - ( 0-15 ) cm GENİŞLİKTE PROFİL İŞLEMELİ KLASİK AHŞAP KOLTUK
ALTI SİLMESİ PERVAZI SÖKÜLMESİ

Profil işlemeli klasik ahşap koltuk altı silmesi pervazının etrafındaki kargir ve ahşap imalatlara zarar vermeden sökülmesi , çivilerinin ayıklanması , idareye tutanakla teslim edilmesi ve depoya nakledilip istiflenmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay-düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL.dir.
ÖLÇÜ: Sökülen koltuk altı silmesi pervazı mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3056 - 1. SINIF MEŞE KERESTESİ İLE ( 4-6 ) cm ÇAPINDA YUVARLAK
KESİTLİ KORNİŞ YAPILMASI

Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmış , kurt yeniği olmayan meşe kerestesi ile ortalama ( 4-6 ) cm çapında yuvarlak kesitli kornişin hazırlanması , zımparalanması , ve yerine tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen ahşap korniş mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3057 - 1. SINIF ÇAM KERESTESİ İLE ( 15-20 ) cm GENİŞLİKTE 2.5 cm
KALINLIKTA PROFİLLİ ÇITALI SABİT SAÇAK ALTI ALIN
KORNİŞİ YAPILMASI

Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmış kurt yeniği olmayan çam kerestesi ile saçak altı alın tahtasının hazırlanması , profil açılması silinmesi , tüm işlemler bittikten sonra yerine tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen korniş mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3058 - 1. SINIF ÇAM KERESTESİ İLE (10-15 ) cm GENİŞLİKTE 1.5 cm
KALINLIKTA KUŞAK YAPILMASI

Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmış , kurt yeniği olmayan çam kerestesi ile kuşak yapılması, silinmesi , zımparalanması , yerlerine tespit edilmesi , köşe ve ek yerlerinin itinalı olarak alıştırılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen kuşak mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3059 - 1. SINIF ÇAM KERESTESİ İLE ( 5X5 ) cm EBADINDA OYMALI TEZYİNİ VE SİLMELİ KORNİŞ YAPILMASI

Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmış , kurt yeniği olmayan çam kerestesi ile oymalı tezyini ve silmeli kornişin hazırlanması , silinmesi , zımparalanması ve yerine tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen korniş mt olarak ölçülür.


POZ NO: 3060 - 1. SINIF ÇAM KERESTESİ İLE ( 5X5 ) cm EBADINDA PROFİLLİ KÖŞE KORNİŞ KORDON YAPILMASI

Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmış , kurt yeniği olmayan çam kerestesi ile üzerine profillerin açılarak kornişin hazırlanması , tüm işlemler bittikten sonra yerine tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen korniş mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3061: 1. SINIF ÇAM KERESTESİ İLE ( 10X2.5 ) cm EBADINDA ÇİFT ÇITA
BASKILI KLASİK AYNALI SÜPÜRGELİK YAPILMASI

Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmış , kurt yeniği olmayan çam kerestesi ile süpürgeliğin hazırlanması , varsa profillerin açılması , silinmesi , zımparalanması , vida yardımı ile yerlerine tespit edilmesi, köşe ve ek yerleri ile alt ve üst çıtaların yerlerine tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen süpürgelik mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3062: 1. SINIF MEŞE KERESTESİ İLE ( 10X2.5 ) cm EBADINDA PROFİLLİ
DİŞLİ SÜPÜRGELİK YAPILMASI

Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmış , kurt yeniği olmayan meşe kerestesi ile süpürgeliğin hazırlanması , profil ve dişlerin açılması , silinmesi , zımparalanması , vida yardımı ile yerlerine tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen süpürgelik mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3063: 1. SINIF ÇAM KERESTESİ İLE ( 10X3 ) cm EBADINDA PROFİLLİ , ÇİFT
DİŞLİ , PAHLI , ARKA YÜZEYİNDE TESİSAT KANAL BOŞLUKLU
SÜPÜRGELİK YAPILMASI

Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1.sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmış , kurt yeniği olmayan çam kerestesi ile süpürgeliğin yapılması ; profil ve dişlerin arka kısımda bulunan tesisat kanalının hazırlanması , silinmesi , zımparalanması , 50 cm ara ile duvara tespit edilen takozların üzerine vida yardımı ile tespiti için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen süpürgelik mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3064 - ( 5-12 ) cm YÜKSEKLİĞİNDE PROFİL İŞLEMELİ SÜPÜRGELİK SÖKÜLMESİ

Süpürgeliklerin döşemeye zarar vermeden sökülmesi , çivilerin ayıklanması , depoda istif edilerek muhafaza altına alınması ve idareye tutanakla teslim edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen süpürgelik mt olarak ölçülür.
POZ NO: 3065 - PROFİLLİ MEVCUT SÜPÜRGELİKLERİN SÖKÜLMESİ , ONARILMASI VE YERİNE KONULMASI İŞÇİLİĞİ

Mevcut süpürgeliklerin döşemeye zarar vermeden sökülmesi , onarıldıktan sonra vida yardımı ile tekrar yerine tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülüp onarılan süpürgelik mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3067 - 1. SINIF ÇAM KERESTESİ İLE NEBATİ TEZYİNATLI KONTRAPLAK BİLEŞİMLİ 3 cm KALINLIĞINDA DEKOPAJ İLE BAROK VE
AMPİRDESEN YAPILMASI

Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf çam kerestesi ve kontraplak tabla bileşimi üzerine barok ve ampir desenlerin çizilmesi , bu desenlerin el ve makine işçiliği yardımı ile dekope edilmesi ve yerine tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen imalat m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3068 - 1. SINIF MEŞE KERESTESİ İLE ASGARİ ( 10X10 ) cm EBADINDA MOTİFLİ , PROFİLLİ , PARÇALI ELİBÖĞRÜNDE ( EĞRİ ) YAPILMASI

Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , kurt yeniği olmayan meşe kerestesi ile eli böğründenin her parçasının hazırlanacak şablonlara göre kesilmesi , gerekli kavislerin verilmesi , profil açılması , motiflerin yapılması , sistresi , zımparalanması , her parçanın (ahşabın suyuna göre ayarlanmak şartıyla ) tutkal , çivi ve zıvanalarla birbirine belirsiz alıştırılması , bütün parçalar eklenip eliböğründe meydana geldikten sonra tekrar zımparalanarak son temizliğinin yapılması ve yerlerine tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan imalat şerit kırılarak mt olarak ölçülür.

POZ NO:3069 - 1. SINIF ÇAM KERESTESİ İLE ASGARİ ( 10X10 ) cm EBADINDA ,
MOTİFLİ , PROFİLLİ , PARÇALI ELİBÖĞRÜNDE ( EĞRİ ) YAPILMASI

Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1.sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , kurt yeniği olmayan , fırınlanmış çam kerestesinin her parçasının hazırlanacak şablonlara göre kesilmesi , gerekli kavisin verilmesi , profil açılması , motif oyulması , sistresi ve zımparalanması , her parçanın (ahşabın suyuna göre ayarlanmak şartıyla) tutkal , çivi , zıvanalarla birbirine belirsiz alıştırılması , bütün parçalar eklenip eli böğründe meydana geldikten sonra tekrar zımparalanarak son temizliğinin yapılması ve yerine tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı.............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan imalat şerit kırılarak mt olarak ölçülür.
POZ NO: 3070 - 2. SINIF ÇAM KERESTESİ İLE KAVİSLİ SAÇAK ALTLARINA ELİ
BÖĞRÜNDE ŞEKLİNDE OMURGA KASNAĞI YAPILMASI

Orijinal örneğine veya detay projesine göre saçak ve çıkma katlarına çakılan eli böğründe şeklinde omurga kasnağının 2. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , kurt yeniği olmayan , fırınlanmış çam kerestesi ile hazırlanmış şablonlara göre kesilmesi , oyulması , kavis verilmesi , çapaklarının temizlenmesi , ahşap karkasa saçak meyiline göre ipinde tespit edilmesi ve takviyesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Kasnak düşey düzlemdeki dik ölçülendirme esas alınarak mt cinsinden ölçülendirilecektir.

POZ NO: 3071 - ( 25-30 ) cm GENİŞLİKTE 3.5 cm KALINLIKTA 1.SINIF ÇAM KERESTESİ
İLE SAÇAK ALIN TAHTASI YAPILMASI

Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmış , kurt yeniği olmayan çam kerestesi ile saçak alın tahtası yapılması , yerine çivi ile çakılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı.............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen saçaklar mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3072 - ( 5-7 )cm GENİŞLİKTE 3.5 cm KALINLIKTA 1.SINIF ÇAM KERESTESİ İLE
PROFİLLİ KOLTUK ALTI SİLMESİ YAPILMASI
Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmış , kurt yeniği olmayan çam kerestesi ile koltuk altı silmesinin yapılması , profillerin açılması , zımparalanması , ek yerlerinin , köşelerinin alıştırılması ve yerine tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen profilli koltuk altı silmesi mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3073 - (10X15 ) cm GENİŞLİKTE 3.5 cm KALINLIKTA 1.SINIF ÇAM KERESTESİ
İLE PROFİLLİ SAÇAK ALIN SİLMESİ YAPILMASI

Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmış , kurt yeniği olmayan çam kerestesi ile saçak alın silmesinin yapılması , profillerin açılması ve zımparalanması , ek yerlerinin , köşelerinin alıştırılması ve yerine monte edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen profilli saçak alın silmesi mt olarak ölçülür.

C - KAPLAMA İŞLERİ

POZ NO: 3101-MEŞE KAPLAMA YAPILMASI

İyi preslenmiş ve kaplamaya hazırlanmış masifli sunta üzerine tutkal kullanılarak 0.8 mm kalınlığında 1.sınıf meşe ile kaplama yapılarak preslenmesi , cilaya hazırlanması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.( Cila ayrıca ödenecektir.)


POZ NO: 3102-CEVİZ KAPLAMA YAPILMASI

İyi preslenmiş ve kaplamaya hazırlanmış masifli sunta üzerine tutkal kullanılarak 0.8 mm kalınlığındaki 1. sınıf ceviz kaplamanın preslenmesi , cilaya hazırlanması , için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.( Cila ayrıca ödenecektir. )

POZ NO: 3103-KAYIN ( ASTAR ) KAPLAMA YAPILMASI

İyi preslenmiş ve kaplamaya hazırlanmış masifli yonga levha üzerine tutkal kullanılarak 0.8 mm kalınlığında 1. sınıf kayın kaplamanın preslenmesi , cilaya hazırlanması için her türlü her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.( Cila ayrıca ödenecektir. )

POZ NO: 3104-HER RENK LAMİNE LEVHA İLE KAPLAMA YAPILMASI

İyi preslenmiş ve kaplamaya hazırlanmış masifli yonga levha üzerine tutkal kullanılarak 1 mm kalınlığında 1. sınıf her renk lamine levha preslenerek kaplama yapılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3105-AHŞAP KAPLAMA SÖKÜLMESİ

Ahşap kaplamanın , kendisine ve etrafındaki kargir ve ahşap aksama zarar vermeden sökülmesi , çivilerinin ayıklanması , numaralanması , rölöve üzerine işlenmesi , depoya nakledilerek muhafaza altına alınması ve idareye tutanakla teslim edilmesi için her türlü işçilik , malzeme işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen ahşap kaplama m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3106-İNCE AHŞAP KAPLAMA SÖKÜLMESİ

Özel öneme haiz ahşap kaplamanın kendisine ve etrafındaki ahşap aksama zarar vermeden sökülmesi , çivilerinin ayıklanması , numaralanması , rölöve üzerine işlenmesi , depoya nakledilerek muhafaza altına alınması ve idareye tutanakla teslim edilmesi için her türlü işçilik , malzeme işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen ince ahşap kaplama m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3107-AHŞAP KLASİK İŞLEMELİ KAPLAMA SÖKÜLMESİ

İşlemeli ahşap klasik kaplamaların kendisine ve etrafındakilere zarar vermeden sökülmesi , numaralanması , rölöve üzerine işlenmesi , naylonlara sarılarak depoya nakledilmesi , muhafaza altına alınması ve idareye tutanakla teslim edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay-düşey taşıma, müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen klasik işlemeli kaplama m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3108 -1.SINIF ÇAM KERESTESİ İLE İNCE AHŞAP KAPLAMA YAPILMASI

Orijinal örneğine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , kurt yeniği olmayan , fırınlanmış çam kerestesi ile ince ahşap kaplama yapılması ( yalı bindirme veya lambazıvanalı ) , rendelenmesi , zımparalanması , birbirine alıştırılarak ızgaralar üzerine çakılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ:Kaplama yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3109-1.SINIF ÇAM KERESTESİ İLE ORTALAMA 3 cm KALINLIĞINDA DUVAR
KAPLAMASI YAPILMASI

Orijinal örneğine göre ortalama 3 cm kalınlığında 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız,kurt yeniği olmayan , fırınlanmış , çam kerestesi ile duvar kaplaması yapılması, lamba açılması , rendelenmesi , zımparalanması , birbirine alıştırılarak ızgaralar üzerine çakılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3110 -1.SINIF MEŞE KERESTESİ İLE ORTALAMA 3 cm KALINLIĞINDA DUVAR
KAPLAMASI YAPILMASI

Poz no 3109 şartlarıyla 1. sınıf meşe kerestesi ile ortalama 3 cm kalınlığında duvar kaplaması yapılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3111-KLASİK AHŞAP TAVANIN YENİDEN KULLANILACAK ŞEKİLDE
SÖKÜLMESİ

Profil işlemeli 3 cm kalınlığında özel klasik ahşap tavan kaplamasının etrafındaki kargir ve ahşap aksama zarar vermeden sökülmesi , çivilerinin ayıklanması , depoya nakledilmesi , muhafaza altına alınması ve idareye tutanakla teslim edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen tavan yerinde m2 olarak hesaplanır.

D - KAPI , PENCERE VE MERDİVEN YAPILMASI İŞLERİ

POZ NO: 3151 -1.SINIF ÇAM KERESTESİ İLE ( 10-15 ) cm GENİŞLİKTE KLASİK PROFİLLİ
PERVAZ YAPILMASI

Orijinal örneğine veya detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmış , kurt yeniği olmayan çam kerestesi ile pervazın kesilerek profil açılması , temizlenmesi , zımparalanması , köşe ek yerlerinin alıştırılması ve yerine tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen pervaz mt olarak ölçülür.POZ NO: 3152 -1.SINIF MEŞE KERESTESİ İLE ( 13X3.5 )cm EBADINDA PROFİLLİ ,DİŞLİ
KAPI PERVAZI YAPILMASI

1. sınıf kuru budaksız , çatlaksız , fırınlanmış , kurt yeniği olmayan meşe kerestesi ile (13x3.5) cm ebadında ; değişik ebatlarda diş , pah ve profillerin açılması , köşelerin 45 derecelik açı teşkil edecek şekilde kesilmesi , temizlenmesi , duvara alıştırılması , vida yardımı ile yerine tespit edilmesi , vida başlarının macunla doldurulması , köşe ve kasa birleşim yerlerine tutkal sürülmesi , işkence ile baskı yapılması ve zımparalanması için her türlü işçilik , malzeme işyerindeki yatay - düşey taşıma müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen pervaz mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3153 -1.SINIF ÇAM KERESTESİ İLE ( 1O-12 ) cm GENİŞLİKTE BASİT DÜZ
PERVAZ YAPILMASI

Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , kurt yeniği olmayan , fırınlanmış çam kerestesinin ebatlarına göre kesilmesi , varsa profil çekilmesi , silinmesi , temizliği , zımparalanması , yerlerine tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , iş yerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı...........................TL .dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen pervaz mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3154-AHŞAP KLASİK PERVAZ SÖKÜLMESİ

Tekrar kullanılacak olan kapı , pencere kasaları üzerinde bulunan ve onarımı mümkün olmayan pervazların kasalara ve sıvalara zarar vermeyecek şekilde sökülmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel gideler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen imalat mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3155-MEVCUT KLASİK KAPI PENCERE VE KASALARIN YERİNE TAKILMASI

Klasik ahşap kapı , pencere ve kasaların numaralanıp rölöveye işlendikten sonra sökülmesi ve yerlerine alıştırılarak takılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL . dir.
ÖLÇÜ: Yerine takılan kapı , pencere ve kasalar m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3156 -1.SINIF ÇAM KERESTESİ İLE PROFİLLİ KLASİK GİYOTİN SÜRME
PENCERE YAPILMASI

Orijinal örneğine veya idarenin vereceği detay projesine göre 1. sınıf çam kerestesi ile çerçevenin yapılması , profillerin açılması , ekyerlerinin vidalanarak yerlerine alıştırılması , etrafındaki çıtaların çakılması ve yerlerine konulması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay -düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine konulan pencere , kasadan kasaya m2 olarak hesaplanır.


POZ NO: 3157-1.SINIF ÇAM KERESTESİ İLE KLASİK GİYOTİN PENCERE VE KASALARIN
ONARIMI
Sıkışmış , çalışmayan pencerelerin rendelenip , çalışır hale getirilmesi , çürümüş kısımların 1. sınıf çam kerestesi ile yenilenmesi , pencere birleşme köşelerinin oynayan kısımlarının sökülüp tutkallanarak yeni kavelalarla sağlamlaştırılması , gönyesi ve şakülü bozulmuş kasaların düzeltilip karkasa yeniden tespit edilmesi , bozuk menteşelerin değiştirilip onarılması için hareketli kısmın sökülmesi ve yeniden takılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı...........................TL. dir
ÖLÇÜ: Onarılan pencere (ahşap kısımlar) m2 olarak hesaplanır.

POZ NO:3158-1.SINIF ÇAM KERESTESİ İLE KLASİK PENCERELERİN ÇÜRÜYEN
ESKİYEN PARÇALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Klasik ahşap pencerelerin çürümüş parçalarının çıkarılması , orijinal örneğine göre çam kerestesi ile eksik olan parçalarının yapılarak profillerinin açılması , diğer kanat ile kasaya alıştırılması ve çalışır hale getirilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Onarılan pencere (ahşap kısımlar) m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3159-1.SINIF ÇAM KERESTESİ İLE PANJUR ONARIMI

Mevcut klasik ahşap panjurun çürüyen kısımlarının çam kerestesi ile yenilenmesi , paletleri hareket ettiren ahşap çubuğun yapılması , kancaların çubuğa monte edilmesi , kanatların yerine takılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1m2 fiyatı............................TL.dir.
ÖLÇÜ: Onarılıp yerine tespit edilen panjur kanadının dış yüzey alanlar toplamı m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3160-1.SINIF ÇAM KERESTESİ İLE KAYIT VE SEREN KALINLIĞI 5 cm'e
KADAR KLASİK KAPI KASASI YAPILMASI
Orijinal örneğine veya idarenin vereceği detay projesine göre çam kerestesi ile kayıt ve seren kalınlığı 5 cm'e kadar klasik kapı kasasının hazırlanması , profillerin açılması , zımparalanarak çapaklarından temizlenmesi ve etrafına zarar vermeden yerine çakılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen kapı kasası m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3161-1.SINIF MEŞE KERESTESİ İLE KAYIT VE SEREN KALINLIĞI 5 cm'e
KADAR KLASİK KAPI KASASI YAPILMASI

Poz no 3160 şartlarıyla 1. sınıf meşe kerestesi ile kayıt ve seren kalınlığı 5 cm'e kadar klasik kapı kasasının hazırlanması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen kapı kasası m2 olarak hesaplanır.


POZ NO: 3162-1.SINIF ÇAM KERESTESİ İLE KLASİK TABLALI ,PROFİLLİ KAPI KANAT VE
KASALARININ ÇÜRÜYEN PARÇALARI DEĞİŞTİRİLMESİ

Klasik tablalı profilli kapı kanat ve kasalarının çürümüş , kırılmış kısımlarının çıkarılarak çam kerestesi ile orjinaline uygun şekilde yapılması , çalışmayan parçaların çalışır hale getirilerek kanat ve kasanın birbirine alıştırılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Onarımı yapılan ve alıştırılan kapı, kanat ve kasalar m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3163-1.SINIF ÇAM KERESTESİ İLE HER İKİ YÜZÜ PROFİLLİ ,İŞLEMELİ ,TEK
KANATTA OYMALI 3 TABLALI KAYIT VE SEREN KALINLIĞI 5 cm'e
KADAR OLAN KLASİK KAPI KANADI YAPILMASI

Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmış , kurt yeniği olmayan çam kerestesi ile kayıt ,seren ve tablaların kalınlığının temizi 5 cm 'e kadar kesilmesi , yan kısımlarına kurt ağzı olacak şekilde seren ve tablalara yuva açılması , serenlerin , ön ve arka yüzeylerine değişik ebatlarda profil , pah , diş , açılması , tablaların ön kısımlarının arka yüzeylerine profil ve pah açılması , ön kısımlarında alt ve üst tablalarında el ile klasik çıkıntı ve yuvaların oyulması , orta tablada üst üste ve farklı yükseklikte 3 adet kare geometrik şekil teşkil edecek biçimde süslemelerin yapılması , kurt ağzı yuvalarına tutkal sürülmesi , köşelere enaz 30 mm ebadında ahşap kabale çakılması , parçaların birbirine alıştırılması , zımparalanması , üzerine 3'er adet menteşe , 2 adet sürgü ve kilit yerlerinin açılması , zımparalanması ve yerine alıştırılıp monte edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan kapı kanadı yerinde m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3164-1.SINIF MEŞE KERESTESİ İLE HER İKİ YÜZÜ PROFİLLİ İŞLEMELİ TEK
KANATTA OYMALI 3 TABLALI KAYIT VE SEREN KALINLIĞI 5 cm'e KADAR
OLAN KLASİK KAPI KANADI YAPILMASI

Poz no 3163 şartlarıyla 1. sınıf meşe kerestesi ile her iki yüzü profilli , işlemeli tek kanatta 3 tablalı , kayıt ve seren kalınlığı temizi 5 cm'e kadar olan klasik kapı kanadı yapılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan kapı kanadı yerinde m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3165-AHŞAP KAPI ,PENCERE VEYA KASA SÖKÜLMESİ

Ahşap kapı ve pencerelerin etrafındaki kargir ve ahşap aksama zarar vermeden,üzerinde cam varsa kırılmadan kasaları ve denizliği ile birlikte itina ile sökülmesi , çivileri ayıklandıktan sonra depoya nakledilmesi ve tutanakla idareye teslim edilmesi için her türlü işçilik , malzeme işyerindeki yatay -düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı.............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen kapı , pencere ve kasalar m2 olarak hesaplanır.


POZ NO:3166-KLASİK AHŞAP KAPI ,PENCERE VEYA KASA SÖKÜLMESİ

Klasik işlemeli kapı , pencere veya kasaların etrafındaki kargir ve ahşap aksama zarar vermeden , cam varsa kırılmadan , kasaları ve denizliği ile birlikte itina ile sökülmesi , çivileri ayıklandıktan sonra depoya nakledilmesi ve zabıtla idareye teslim edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen klasik ve işlemeli kapı , pencere veya kasalar m2 olarak hesaplanır.

POZ NO:3167-KLASİK DOLAP VE KAPAKLARIN SÖKÜLMESİ VE ONARIMI İŞÇİLİĞİ

Zarar görmüş kısımların sökülerek itina ile ek yerleri belli olmayacak şekilde alıştırılması eksik parçaların tamamlanması ve yerine tespit edilmesi için her türlü işçilik, malzeme , işyerindeki yatay -düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Onarım yapılan kısım m2 olarak hesaplanır. Kullanılan kereste miktarı ayrıca hesaplanacaktır.

POZ NO:3168-KLASİK DOLAP KAPAĞI SÖKÜLMESİ

İşlemeli klasik dolap kapaklarının ahşap aksama zarar vermeden sökülmesi ,numaralanarak işaretlenmesi , depoda muhafaza altına alınması ve tutanakla idareye teslim edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey .taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen klasik dolap kapakları m2 olarak hesaplanır.

POZ NO:3169-1.SINIF ÇAM KERESTESİ İLE YALIBASKISI YAPILMASI

1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmış , kurt yeniği olmayan çam kerestesi ile yuvaların açılması , rendelenmesi , zımparalanması , birbirine alıştırılarak tutkallanması, çakılması , kontrplak malzemeye tutturulması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ:Yerine tespit edilen imalat m2 olarak hesaplanır.

POZ NO:3170-1.SINIF ÇAM KERESTESİ İLE ( 2.5X4 ) cm EBADINDA İÇ DENİZLİK
YAPILMASI

Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , kurt yeniği olmayan çam kerestesi ile iç denizliğin hazırlanması , zımparalanması , çivi veya vida yardımıyla tutkallanarak kasaya çakılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan imalat yerinde mt olarak ölçülür.
POZ NO:3171-1.SINIF MEŞE KERESTESİ İLE ( 20X5 ) cm EBADINDA DENİZLİK
YAPILMASI

Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre meşe kerestesi ile denizlik yapılması , alt kısımlarına damlalık açılması , gerektiğinde pah ve profil yapılarak hazırlanmış takozlara ve sövede açılan yuvalara çivi , vida marifetiyle tutturulması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine konulan denizlik mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3172-1.SINIF ÇAM KERESTESİ İLE ( 20X5 ) cm EBADINDA DENİZLİK
YAPILMASI

Poz no 3171 şartlarıyla 1. sınıf çam kerestesi ile denizlik yapılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı.............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine konulan denizlik mt olarak ölçülür.
POZ NO: 3173-1.SINIF ÇAM KERESTESİ İLE ( 10X1.5 ) cm EBADINDA PROFİLLİ
DAMLALIK YAPILMASI

Orjınal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , kurt yeniği olmayan , fırınlanmış , çam kerestesi ile damlalığın hazırlanması , profillerin açılması , silinmesi , zımparalanması , alıştırılarak yerine tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan imalat mt olarak ölçülür.

POZ NO:3174-1.SINIF ÇAM KERESTESİ İLE DÜZ MERDİVEN YAPILMASI

Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre küpeşte ve korkuluksuz olarak 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , kurt yeniği olmayan , fırınlanmış , çam kerestesi ile merdiven yapılması , ( 10x20 ) cm kesitindeki limonluk kirişlerini üstte döşemenin kasnak kirişine altta döşemeye çakılması , basamakların temizi 4 cm kalınlıktaki kalastan , rıhtların temizi 2,5 cm kalınlıktaki tahtadan yapılması , limonluk kirişi , basamak ve rıhtların bütün yüzlerinin rendelenmiş olması , basamakların limonluk kirişine örneğine uygun olarak oturtma veya sürme tarzda yerleştirilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay-düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine monte edilmiş merdivenin basamak başlarından başlayan boylarının toplamı mt olarak ölçülür.Taşıyıcı limonluk kirişleri fiyata dahildir.

POZ NO:3175-1.SINIF MEŞE KERESTESİ İLE DÜZ MERDİVEN YAPILMASI

Poz no 3174 şartlarıyla 1. sınıf meşe kerestesi ile düz merdiven yapılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay-düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL.dir.
ÖLÇÜ: Yerine monte edilmiş merdivenin basamak başlarından başlayan boylarının toplamı mt olarak ölçülür.Taşıyıcı limonluk kirişleri fiyata dahildir.


POZ NO:3176-1.SINIF ÇAM KERESTESİ İLE DÖNER MERDİVEN YAPILMASI

Poz no 3174 şartlarıyla 1. sınıf çam kerestesi ile döner merdiven yapılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL.dir.
ÖLÇÜ: Basamak ve rıht birlikte mt olarak ölçülür.Taşıyıcı limonluk kirişleri fiyata dahildir.

POZ NO: 3177 - 1. SINIF MEŞE KERESTESİ İLE DÖNER MERDİVEN YAPILMASI

Poz no 3175 şartlarıyla 1. sınıf meşe kerestesi ile döner merdiven yapılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Basamak ve rıht birlikte mt olarak ölçülür.Taşıyıcı limonluk kirişleri fiyata dahildir.

POZ NO: 3178 - 1.SINIF MEŞE KERESTESİ İLE ( 9X4,5 ) cm EBADINDA PROFİLLİ ,
DİŞLİ MERDİVEN KÜPEŞTESİ YAPILMASI

1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmış , kurt yeniği olmayan meşe kerestesi ile küpeştenin yapılması , orijinal ebatlarına göre profil ve dişlerin açılması , zımparalanması , birleşim yerlerinin itinalı olarak alıştırılması ve yerine monte edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay-düşey taşıma, müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine konulan küpeşte mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3179 - 1.SINIF ÇAM KERESTESİ İLE KLASİK LOKMALI PARMAKLIK
YAPILMASI

Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmış , kurt yeniği olmayan çam kerestesi ile parmaklığın lokmalar ile beraber 1. sınıf ustalar tarafından elde yapılması , sistresi , frezesi , zımparalanması , lokmalarda yuva açılması , geçme suretiyle ve tutkalla parmaklığın kasalara takılması , yerine tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay-düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan parmaklık küpeşte uzunluğu ile parmaklık yüksekliği çarpılarak m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3180- AHŞAP KLASİK LOKMALI PARMAKLIK SÖKÜLMESİ

Ahşap klasik lokmalı parmaklıkların itina ile kırılmadan , bozulmadan sökülmesi , numaralandıktan sonra depoya nakledilmesi , idareye tutanakla teslim edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay-düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen klasik lokmalı parmaklık küpeşte uzunluğu ile parmaklık yüksekliği çarpılarak m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3181- AHŞAP SÜTUN ( KOLON ) SÖKÜLMESİ

Ahşap sütunların gerekli askıya alma işlemleri yapıldıktan sonra etrafına zarar vermeden itina ile sökülmesi , numaralanması , idareye tutanakla teslim edilmesi için her türlü işçilik, malzeme , işyerindeki yatay-düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen sütunlar mt olarak ölçülür.
POZ NO: 3182- AHŞAP SÜTUN BAŞLIĞI SÖKÜLMESİ

Basit veya istilaktitli ahşap başlıkların numaralanıp , rölöve üzerine işaretlendikten sonra , kendine ve etrafına zarar vermeden sökülmesi , depoya nakledilerek muhafaza altına alınması ve idareye tutanakla teslim edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay-düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 Ad. fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen sütun başlığı adet olarak sayılır.

E - SEPERATÖR , PERGOLE , DİKME VE ÇITA YAPILMASI İŞLERİ

POZ NO: 3201- AHŞAP KAFES SÖKÜLMESİ

İdarece sökülmesi gerekli görülen klasik , orijinal kafeslerin kendisine ve etrafındaki ahşap aksama zarar vermeden ve kırılmadan kasası ile beraber mütehassıs ustalar tarafından itina ile sökülmesi , muhafaza altına alınması ve depoya nakledilerek idareye tutanakla teslim edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen ahşap kafes m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3202-1.SINIF ÇAM KERESTESİ İLE 3 cm ÇAPINDA ( 6X6 ) cm İÇ AÇIKLIKLI
KLASİK KAFES YAPILMASI

Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmış , kurt yeniği olmayan çam kerestesinden kasası ile beraber kafesin hazırlanması mütehassıs ustalar tarafından çıtalara gerekli profillerin açılması ve zımparalanarak temizlendikten sonra alıştırılarak yerine takılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay-düşey taşıma , müteahhit karı ve giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine konulan kafes kasası ile birlikte m2 olarak hesaplanır. ( Cila bedeli ayrıca ödenir)

POZ NO: 3203- 1.SINIF MEŞE KERESTESİ İLE ( 1X4 ) cm KESİTLİ ( 4X4 ) cm
İÇ AÇIKLIKLI SEPERATÖR YAPILMASI

1. sınıf kuru , sepl,budaksız ,çatlaksız , kurt yeniği olmayan , fırınlanmış meşe kerestesi ile birleşen kısımlarının , projesine göre tutkallanarak ve geçme yapılarak seperatörün hazırlanması , kasasına tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay-düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Gözüken seperatör yüzeyi uzunluk ve yükseklik çarpılarak m2 olarak hesaplanır. ( Cila bedeli ayrıca ödenir.)

POZ NO: 3204- 1.SINIF MEŞE KERESTESİ İLE ( 1X4 ) cm KESİTLİ ( 6X6 ) cm
İÇ AÇIKLIKLI SEPERATÖR YAPILMASI

Poz no 3203 şartlarıyla 1.sınıf meşe kerestesi ile seperatör yapılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay-düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Gözüken seperatör yüzeyi uzunluk ve yükseklik çarpılarak m2 olarak hesaplanır.
( Cila bedeli ayrıca ödenir.)POZ NO: 3205- 1.SINIF MEŞE KERESTESİ İLE ( 1.5X2 ) cm KESİTİNDE DÜZ VEYA
PROFİLLİ ÇERÇEVE ÇITASI YAPILMASI

1. sınıf meşe kerestesi ile çıtanın yapılması , gerektiğinde profil açılması , yerine konulması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine konulan çıta mt olarak ölçülür.

POZ NO : 3206- 1.SINIF ÇAM KERESTESİ İLE ( 1.5X2.5 ) cm KESİTİNDE DÜZ VEYA
PROFİLLİ ÇERÇEVE ÇITASI YAPILMASI

1. sınıf çam kerestesi ile çıtanın yapılması , gerektiğinde profil açılması , yerine konulması için her türlü işçilik , malzeme , iş yerindeki yatay - düşey taşıma müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ:Yerine konulan çıta mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3207-1.SINIF MEŞE KERESTESİ İLE ( 1.5X5 ) cm KESİTİNDE DÜZ VEYA
PROFİLLİ ÇITA YAPILMASI

1. sınıf meşe kerestesi ile çıtanın yapılması , gerektiğinde profil açılması , yerine konulması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine konulan çıta mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3208-1.SINIF MEŞE KERESTESİ İLE ( 2X2 ) cm KESİTİNDE DÜZ VEYA
PROFİLLİ ÇITA YAPILMASI

1. sınıf meşe kerestesi ile çıtanın yapılması , gerektiğinde profil açılması , yerine konulması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine konulan çıta mt olarak ölçülür.

POZ NO: 32O9-1.SINIF MEŞE KERESTESİ İLE ( 4X4 ) cm KESİTİNDE DÜZ VEYA
PROFİLLİ DİKME YAPILMASI

1. sınıf meşe kerestesi ile dikmenin yapılması , gerektiğinde profil açılması , yerine konulması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine konulan dikme mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3210-1.SINIF MEŞE KERESTESİ İLE ( 4X5 ) cm KESİTİNDE DÜZ VEYA
PROFİLLİ DİKME YAPILMASI

1. sınıf meşe kerestesi ile dikmenin yapılması , gerektiğinde profil açılması ,yerine konulması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine konulan dikme mt olarak ölçülür.POZ NO: 3211- 1.SINIF MEŞE KERESTESİ İLE ( 4X7 ) cm KESİTİNDE PROFİLLİ
DİKME YAPILMASI

1. sınıf meşe kerestesi ile dikmenin yapılması , gerektiğinde profil açılması , yerine konulması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine konulan dikme mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3212- 2. SINIF ÇAM KERESTESİ İLE ( 5X5 ) cm KESİTİNDE KADRON
YAPILMASI

2. sınıf çam kerestesi ile teşhir elemanlarında kullanılmak üzere kadronların yapılması , yerine konulması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan imalat mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3213- PANO ALTINA ( 1x1 ) cm KESİTİNDE KENET ÇITASI YAPILMASI

Panoların altına 2. sınıf çam kerestesi ile kenet çıtalarının yapılması , yerine takılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan imalat mt olarak ölçülür.

2 -TAŞ , MERMER , ÇİNKO , SERAMİK VE ÇİNİ İŞLERİ

A -TAŞ VE MERMER İŞLERİ

POZ NO: 3500-YONU TAŞI TOZU VE BEYAZ ÇİMENTO HARCI İLE PAHLI DİŞLİ TARAKLI
ORTALAMA 10 cm YÜKSEKLİĞİNDE HARPUŞTAYAPILMASI

Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre , beyaz çimentolu imitasyon harcının hazırlanması , kalıba dökülmesi , pirizini aldıktan sonra taraklanması ,damlalık ve pahın açılması , ortalama 10 cm yüksekliğinde meyilli ve istenilen şekilde harpuştanın yapılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan harpuştanın yatay izdüşüm üzerinden alanı m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3501-YONU TAŞI İMALATLARININ İNCE DİŞSİZ EL TARAĞIYLA İŞLENMESİ

Dişli el tarağı ile işlenmiş mevcut yonu taşı imalatların görünen yüzeylerinin ince dişsiz el tarağı ile işlenmesi için her türlü işçilik , malzeme , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı..........................TL. dir.
ÖLÇÜ: İşlenen yüzey m2 olarak hesaplanır.


POZ NO: 3502-İMİTASYON HARCI İLE ORTALAMA 7 cm KALINLIĞINDA DÖŞEME
YAPILMASI VE TARAKLANMASI

Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre yonu taşı tozlu 600 doz çimento harcı ile hazırlanan imitasyon harcının kalıba dökülmesi , pirizini aldıktan sonra görünen yüzünün taraklanması ve yerine tespiti için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay – düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan döşeme m2 olarak hesaplanır
NOT : Kalıbı kendi pozundan ayrıca ödenecektir.

POZ NO: 3503-OCAK TAŞI İLE15 cm'e KADAR DÖŞEME YAPILMASI VE DERZLENMESİ

Kenarları düzeltilmiş ve istenilen ebata getirilmiş olan ocak taşı ile döşeme yapılması , birleşim yerlerinin beyaz çimento harcı ile derzlenmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Ayrıca taraklama isteniyorsa kendi pozundan ödenecektir.

POZ NO:3504-RENKLİ DOĞALTAŞ PİRİNÇLE 4 cm KALINLIĞINDA TARAKLI DÖŞEME
KAPLAMASI YAPILMASI

Orijinal örneğine veya idarenin vereceği detay projesine göre tesviye edilmiş zemin üzerine renkli doğal taş pirinçli harcın hazırlanan panolara serilmesi , düzeltilmesi , sıkıştırılması , pirizi alındıktan sonra taşçı ustaları tarafından taraklanması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Taraklı döşeme m2 olarak hesaplanır.

POZ NO:3505-RENKLİ MERMERDEN ( 2X8 ) cm EBADINDA VİTRİN BAZASI YAPILMASI

2 cm kalınlığında mermer plakların 8 cm genişliginde kesilmesi , kenarlarının pahlanması , vitrinlerin demir konstrüksiyon yüzeyine yapıştırılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı.............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen baza mt olarak ölçülür.

POZ NO:3506-AFYON BEYAZ MERMERDEN ( 8X10 ) cm EBADINDA OVAL PAHLI ,DİŞLİ
SÜPÜRGELİK YAPILMASI

( 8x10 ) cm kesitinde enaz 1 mt boyutundaki sağlam , çatlaksız , afyon beyaz mermerden ; gözüken yüzeylerin oval dişli ve pahlı şekilde yapılması , 400 dz. harçla yerine tespit edilmesi , 600 dz. çimento şerbeti ile arkalarının doldurulması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen süpürgelikler mt olarak ölçülür.

B - ÇİNKO , SERAMİK VE ÇİNİ İŞLERİ

POZ NO: 3551-14 NOLU ÇİNKODAN ORTALAMA 35 cm AÇILIMLI DENİZLİK YAPILMASI
VE YERİNE TAKILMASI

Çinkodan denizlik yapılması , ruberoit konması , alt ucuna ( 5x4 ) cm ebadında çıta konulması ve yerine takılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL .dir.
ÖLÇÜ: Yerine konulan imalat mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3552 - FAYANS SÖKÜLMESİ

Fayansların etrafına ve mevcut döşemeye zarar vermeden sökülmesi , harç kalıntılarının temizlenmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen imalat m2 olarak hesaplanır.

3 - SIVA ,ALÇI ,BOYA ,CİLA VE TECRİT İŞLERİ

POZ NO: 3700- TEZYİNATLI SIVA PARÇALARININ YEKPARE OLARAK ALINMASI

Çeşitli nedenlerle ve zamanla arkaları boşalmış olan sıva parçalarının tahribatını engellemek amacıyla özel olarak yapılacak kasnaklara tülbent , kimyevi madde ve ilaçlarla bağlantılarının tamamen kesilmesi , gerekli takviye işlemlerinin yapılması , numaralanması , parçaların rölöve üzerine işlenmesi , gerekli durumlarda parçanın ebadına göre (cam sandık gibi) sandık yapılarak muhafaza altına alınması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerinden alınan sıva parçalarının en uygun geometrik şekile göre alanı hesaplanır.

POZ NO: 3701- TEZYİNATLI SIVA PARÇALARININ ESKİ YERLERİNE TESPİTİ

Muhafaza altında tutulan sıva parçalarının rölöve üzerinde işaretli yerlerine alçı ve sarı pirinç gibi madeni kancalar vasıtasıyla tespit işlemi bittikten sonra sıva üzerinde yapıştırılmış tülbent bezinin sıcak su ile ıslatılıp yumuşatılarak altındaki tezyinata zarar vermeden çıkarılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine monte edilen sıva parçalarının en uygun geometrik şekle göre alanı hesaplanır.

POZ NO: 3702-PENCERE ,KAPI KASASI VE PERVAZ KENARLARINDAKİ SIVALARIN
ORTALAMA 10 cm GENİŞLİĞE KADAR SÖKÜLMESİ VE TEKRAR SIVA
YAPILMASI

Sıva içinde kalan bozulmuş kapı ve pencere pervazlarının sökülebilmesi için pervaz kenarlarındaki sıvaların tekrar kullanılacak olan kasalara ve sıvanın büyük kısmına zarar vermeden sökülmesi , tekrar pervaz çakılacak şekilde kasa üstünde kalan harçların temizlenmesi , pervaz çakıldıktan sonra tekrar sıvanması için her türlü işçilik , malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülüp tekrar sıvanan yüzeyler mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3703- DUVARLARA BÖLGE KARAKTERİNE UYGUN ÖZEL ÇAMUR SIVA
YAPILMASI

Mevcut orijinal çamur sıvası gibi çamur harcının kafi miktarda kıtık ve saman ilave edilerek hazırlanması , dinlendirilmesi , kaba olarak vurulması , duvarın gönye ve şakülüne getirilmesinden sonra ince sıva yapılması , perdahının soğuk ve sıcaktan korunması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sıvanan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3704- MEVCUT BOZUK SATIHLI TARAKLI MOZAYİK SIVA ÜZERİNE SENTETİK
REÇİNE BAĞLAYICILI HER RENKTE PLASTİK SIVAYAPILMASI

Mevcut bozuk satıhlı , taraklı mozayik sıva üzerine rulo veya fırça ile m2 'ye 0.350 kg isabet edecek şekilde , istenen renkte sentetik reçineli astar sürülmesi , mala ile m2 'ye 6.000 kg gidecek şekilde 3 mm kalınlığında plastik sıva ve temizliğinin yapılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL.dir.
ÖLÇÜ: Yapılan imalat m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3705- 15 cm GENİŞLİKTE BAROK ,NEBATİ TEZYİNATLI İŞLEMELİ ,OYMALI
ALÇI KORNİŞ YAPILMASI

Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre profilli tezyinatlı düz veya kavisli alçı korniş yapılması , imalatta 1. kalite beyaz alçı kullanılması boyların ençok 1 mt olarak parçalı dökülmesi , 1 mt boyda ortalama 200 gr kıtık kullanılması , profillerin ve tezyinatın pürüzsüz , temiz , düzgün çıkarılması ; kalıptan alındıktan sonra kalıp hatası bulunursa montajdan evvel aynı alçıyla onarımı , alçının doğal beyazlığını bozacak herhangi bir leke kalmayacak şekilde korniş yüzünün temizliği , temizlenmiş ve montaja hazır hale getirilmiş korniş parçalarının yerine alçı şerbeti ile yapıştırılması, 1 mt ara ile konulmuş demir tellerin ankre edilmesi , ek yerlerinde profil hataları veya diş , kademe meydana getirilmemesi , profil ve hatların mütemadi bir şekilde yapılması , ek yerlerinde meydana gelebilecek derzlerin alçı macunu ile onarımı ve perdahı için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı.............................TL .dir.
ÖLÇÜ: Yukarıdaki şartlarla yapılan alçı korniş mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3706- 30 cm GENİŞLİKTE BAROK ,NEBATİ TEZYİNATLI İŞLEMELİ OYMALI
ALÇI KORNİŞ YAPILMASI

Zamanla kırılmış , düşmüş ve tahrip olmuş klasik profilli , oymalı , alçı kornişin orijinal örneğine göre kalıbının alınarak , eksik ve kırık kısımların bu kalıba göre tamamlanması , eski ile yeni yapılacak kısımlarda bulunan profil , diş , pahların aynı düzlemde ve fazlalık olmayacak şekilde kıtık ve alçı ile yapılması için her türlü işçilik malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ:Yapılan imalat mt olarak ölçülür.POZ NO: 3707-25 cm GENİŞLİKTE PROFİLLİ ,TEZYİNATLI ,DÜZ VEYA KAVİSLİ ALÇI
KORNİŞ YAPILMASI

Poz no 3705 şartlarıyla 25 cm genişlikte profilli , tezyinatlı , düz veya kavisli alçı korniş yapılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan imalat mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3708 -60 cm GENİŞLİKTE PROFİLLİ ,TEZYİNATLI DÜZ VEYA KAVİSLİ ALÇI
KORNİŞ YAPILMASI

Poz no 3705 şartlarıyla 60 cm genişlikte profilli , tezyinatlı düz veya kavisli alçı korniş yapılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ:Yapılan imalat mt olarak ölçülür.

POZ NO:3709-KİREÇ TAKVİYELİ ALÇI HARCI İLE DUVAR YÜZEYLERİNDEKİ MEVCUT
SIVANIN ÜZERİNE MALA PERDAHLI ORALAMA 6 mm KALINLIKTA ALÇI
SIVA YAPILMASI

Sarkmış sıvaların sökülerek , mevcut rabitz telinin mastarında düzeltilmesi , kireç harçla takviyeli alçının çelik mala ile duvar yüzeylerine itinalı şekilde çekilmesi , mastarında perdahlanmasının yapılması işleminin parlak pürüzsüz bir yüzey elde edene kadar tekrarlanması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sıvanan yüzey m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3710-KİREÇ TAKVİYELİ ALÇI HARCI İLE MEVCUT TAVAN SIVASININ ÜZERİNE
ORTALAMA 20 mm KALINLIKTA ALÇI SIVA YAPILMASI

Poz no 3709 şartlarıyla kireç takviyeli alçı harcı ile tavan sıvasının üzerine alçı sıva yapılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sıvanan yüzey m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3711-DEMİR KONSTRÜKSİYON TAŞIYICILI DÜZ ALÇI ASMA TAVAN YAPILMASI

İdarece verilecek detay projesine göre alçı asma tavanın monte edileceği yüzeye profil ve betonarme demirler ile taşıyıcı konstrüksiyonun ve iskelenin yapılması, sabitlenmesi , alçı kalıbının hazırlanarak kıtıklı alçının dökülmesi ve üzerine alçı sıva yapılması , yüzeyin temizlenmesi ve düzgün hale getirilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Tamamlanmış ve sıvanmış yüzey m2 olarak hesaplanır.
POZ NO: 3712 - MÜZEYYEN ALÇI PENCERE SÖKÜLMESİ

Müzeyyen alçı pencerelerin kendisine ve etrafındaki kargir ve ahşap aksama zarar vermeden sökülmesi , numaralanması , rölöve üzerine işaretlenmesi , gerekirse ahşap kasa içerisinde muhafaza altına alınması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen pencere m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3714-KLASİK PROFİLLİ TABLALI KAPI ,PENCERE KASA VE KANATLARINDA
BULUNAN YAĞLI BOYANIN RASPA EDİLMESİ VE CİLA YAPILMAYA
HAZIRLANMASI

Klasik profilli , tablalı , tabla kenarları oyma ve fitilli ahşap kapı kanatları ile pencerelerin kanat veya kasalarında bulunan zamanla kalın bir tabaka teşkil etmiş olan yağlı boyanın ahşap satıha üzerindeki pah , diş ve profillere zarar vermeden hassas aletlerle raspasının , yapılması , önce kalın zımpara sonra ince zımpara ile zımparalanması , pah diş ve oymalar üzerinde bulunan boya ve macun artıklarının temizlenerek cilaya hazır hale getirilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Raspası yapılan ve zımparalanan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3715-MEVCUT SUNİ TAŞ VEYA MERMER PLAK DÖŞEMELERİN SİLİMİ VE
CİLASI

Bozulmuş , aşınmış , mevcut suni taş veya mermer plaklar üzerindeki harç kalıntılarının ve lekelerin temizlenmesinden sonra mozayik silme makinası ile sulu silimin yapılması , iki kat olmak üzere poliüretan esaslı vernik ile cila yapılması için her türlü işçilik , malzeme işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Cila yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

POZ NO:3717 - ALATURKA AHŞAP DÖŞEMENİN EL İLE SİSTRESİNİN YAPILMASI

Mevcut alaturka ahşap döşemelerde zamanla meydana gelen aşınma ve çalışmalardan oluşan yüzey bozukluklarının giderilmesi için ; önce çivi başlarının gömülmesi , düzgün bir yüzey elde edilinceye kadar ahşap döşeme kaplamaların lifleri doğrultusunda döşeme bünyesine ve etrafına zarar vermeden sistre edilmesi , çıkan toz ve artıkların temizlenmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı...........................TL.
ÖLÇÜ: Silimi yapılan döşeme yüzeyleri m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3718-CİLASI BOZULMUŞ AHŞAP YÜZEYİN CİLAYA HAZIR HALE GETİRİLMESİ

Cilası bozulmuş ahşap yüzeylerin zımparalanarak cila yapılacak hale getirilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Cilaya hazır hale getirilen yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3719 - AKRİLİK ESASLI RENKLİ CİLA YAPILMASI

Masif veya kaplamalı yüzeylerin temizlenmesi , zımparalanması , üzerine 2 kat vernik ile dolgu yapılması , her dolgu katından sonra zımparalanması , yüzey pürüzsüz hale getirildikten sonra üzerine iki kat akrilik esaslı renkli cila yapılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Cila yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3720-AHŞAP KAPLAMA ÜZERİNE ÜÇ KAT POLİÜRETAN CİLA YAPILMASI

Masif veya kaplamalı yüzeylerinin zımparalanmasından ve gerekli yerlere dolgu macunu çekilip düzeltilmesinden sonra çizik , dalga ve pürüz kalmayacak şekilde poliüretan malzeme ile üç kat cila yapılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir
ÖLÇÜ: Cila yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3721 - AHŞAP AKSAMA KORUYUCU TECRİT MALZEMESİ SÜRÜLMESİ

Beden duvarlarındaki karkasta kullanılıp sıva altında kalacak olan ve kargir aksama temas eden ahşap aksamın her yüzüne özel olarak hazırlanacak ( TS 113 ) bitüm emilsiyonun usulüne göre her katı kurumuş olmak şartı ile iki kat sürülerek tecrit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı.............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Tecrit malzemesi sürülen ahşap aksamın açılımı yapılarak yüz ölçümü hesaplanır.

POZ NO: 3722 - KALEM İŞLERİNE ŞEFFAF KORUYUCU SÜRÜLMESİ

Dış yüzeylerde yapılan kalem işlerinin hava şartlarından etkilenmemesi ve uzun süre bozulmamasının sağlanması amacıyla kalemişi yapılan satıhlar üzerine akrilik reçine esaslı saydam ve sıvı cilanın sürülmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Şeffaf koruyucu sürülen yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3723 - SIVA YÜZEYLERİNE SENTETİK BOYA MACUNU YAPILMASI

Boyanacak yüzeyin temizlenmesi , fabrikasyon macunla macunlanması , zımparalanması , tıla edilmesi , yoklama macununun yapılması , gerekiyorsa tekrar zımparalanması ve düzgün bir yüzey elde edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Macun yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.
NOT: Alçı ile yapılan macunda bu fiyat uygulanmaz.

POZ NO: 3724-DÖŞEMEDEKİ ÇATLAK VE AÇIKLIKLARA KALAFATLI MACUN
ÇEKİLMESİ

Döşemedeki tahta aralarında meydana gelen açılmaların , çatlamaların hazırlanacak macunla , harçla fatura çekilmesi , tahta yüzlerine taşmayacak şekilde düzeltme yapılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Macun çekilen yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3725-AHŞAP İMALATIN ÜZERİNE HER RENK LAKE BOYA İLE KAPLAMA
YAPILMASI

Yonga levha veya ahşap yüzeylerin gaz veya benzin ile ıslatılarak temizlenmesi , düzgün yüzey elde edilinceye kadar zımparalanması , sentetik macun yapılması , macun kuruduktan sonra zımpara ve sentetik astar yapılması , yeniden yoklama macunu ve zımpara yapılması , son olarak gözenek , dalga , çizik bulunmayacak şekilde kaplama yapılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Lake kaplama yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3726-AHŞAP KAPLAMA ÜZERİNE DOLGU VERNİĞİ ÇEKİLİP OTO BOYASI İLE
BOYANMASI

Üzeri raspa edilmiş ahşap kaplamaların idarece belirlenecek renkte oto boyası yapılmadan önce dolgu verniği çekilerek zımparalanması ve tekrar yoklama yapılarak zımparalanmasından sonra üç kat oto boyası yapılması için her türlü işçilik , malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Boya yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3727 - FASARİT KAPLAMA YAPILMASI

Boyaya hazır hale getirilmiş yüzeylerde boyanması istenmeyen satıhların kağıt ile maskelenmesi , rulo veya fırça ile istenen renkte sentetik reçineli astar fasarit sürülmesi , üzerine 4 mm kalınlığında sentetik reçineli ince plastik tabanca ile renk verecek şekilde taneli püskürtüldükten sonra ince fasarit malzemesinin rulo ile sürülmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Fasarit kaplama yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır

POZ NO: 3728-ESKİ BADANALI YÜZEYLERE ÜÇ KAT (PLASTİK VE BENZERİ İLE)
BADANA YAPILMASI

Eski badananın raspa edilmesi , temizlenmesi , gerekirse yıkanması , alçı tamiri yapılması, zımparalanması , kireç astar badana yapılması , plastik veya benzeri ile istenilen renkte üç kat badana yapılması , her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay-düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................ TL. dir.
ÖLÇÜ: Badana yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır .
NOT: İç ve dış badanalarda 3 m.' den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa ayrıca badanaya verilmez .


4 - İMİTASYON , ALTIN , GÜMÜŞ VARAK VE KALEM İŞLERİ

POZ NO: 3800-YONU TAŞI VE 600 DOZLU BEYAZ ÇİMENTO HARCI İLE BOZUK
TAŞLARIN İMİTASYON OLARAK MATAJ YAPILMASI

Yonu taşı duvarlarda çürümüş aşınmış ve bozulmuş olan taşların; etrafına zarar vermeden çürütülmesi , çürütülen yerlerin yonu taşı tozu ve beyaz çimentolu harçla doldurulması, pirizini aldıktan sonra yüzeye ince dişli taraklarla yüz açılması , temizlenmesi, düzeltilip orjinallerine benzetilmesi için gerekli her türlü işçilik , malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Mataj yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3801-YONU TAŞI TOZU VE 600 DOZLU BEYAZ ÇİMENTO HARCI İLE İMİTASYON
PAHLI VE TARAKLI BORDÜR YAPILMASI

Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre bordür kalıbının hazırlanması , imitasyon yonu taşı tozu ile 600 dozlu olarak hazırlanmış harcın kalıplara veya yerinde yapılan kalıba dökülmesi , beton pirizini aldıktan sonra düzgün olarak taraklanması, istenilen profilin verilmesi ve belirli zamanlarda sulanması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL.dir.
ÖLÇÜ: Proje üzerinden veya yerinde dökülen bordür mt olarak ölçülür.Girinti ve çıkıntılar ölçüye dahil edilmez.

POZ NO: 3802 -ORTALAMA 20 cm EBADINDA PROFİLLİ İMİTASYON PENCERE SİLMESİ
YAPILMASI

Orijinal örneğine göre ölçü alınıp şablon hazırlanması , şablona göre galvanizli çivilerin çakılması , çinko kalıbın hazırlanıp lehimlenip yerine monte edilmesi , alt ve üst noktalarda teraziye alınıp ahşap lataların çakılması , 600 doz çimento şerbetinin hazırlanıp dökülmesi ve sulanması , pirizini aldıktan sonra kalıbın sökülmesi ve onarımların yapılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan imitasyon pencere silmesi mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3803-ORTALAMA 30 cm EBADINDA PROFİLLİ İMİTASYON KAT SİLMESİ
YAPILMASI

Poz no 3802 şartlarıyla profilli , imitasyon kat silmesi yapılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan imitasyon kat silmesi mt olarak ölçülür.


POZ NO:3804-DÜZ SATIHLARDA ALTIN VEYA GÜMÜŞ VARAK KAPLAMA YAPILMASI
(ALTIN VEYA GÜMÜŞ VARAK VE YAPIŞTIRICI HARİÇ)

Orijinal örneğine göre tavan , saçak veya duvarlarda düz satıhlar üzerindeki idare tarafından temin edilen altın veya gümüş varak tezyinat satıhlarının temizlenmesi , hataların macun ile doldurulması , zımparalanması , rötuşlarının yapılması , gereken yerlerde renklendirme yapılması , fon boyasının yapılması , altın veya gümüş varak kaplaması için her türlü işçilik , malzeme , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Kaplanan motif yüzeyi dıştan dışa en uygun geometrik şekle dönüştürülerek m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3805 -MÜZEYYEN SATIHLARDA ALTIN VEYA GÜMÜŞ VARAK YAPILMASI
(ALTIN VEYA GÜMÜŞ VARAK VE YAPIŞTIRICI HARİÇ)

Tavan ve saçaklarda müzeyyen motiflerin üzerine orijinal örneğine göre idare tarafından temin edilen altın veya gümüş varak tezyinat satıhlarının temizlenmesi , hatalarının macun ile doldurulması , rötuşlarının yapılması , gereken yerlerde renklendirme yapılması altın veya gümüş varak kaplanacak yerlere miksion veya cila sürülmesi ve üzerine altın veya gümüş varak kaplanması için her türlü işçilik,malzeme müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Kaplanan motif yüzeyi dıştan dışa en uygun geometrik şekle dönüştürülerek m2 olarak hesaplanır.0.10 m2 'den küçük olanlar 0.10 m2' ye tamamlanır.

POZ NO: 3806-ALTIN VEYA GÜMÜŞ VARAK İLE ( 1-5 ) cm GENİŞLİKTE DÜZ OYMALI
ÇITA VE KORNİŞ KAPLAMASI YAPILMASI (ALTIN VEYA GÜMÜŞ VARAK
VE YAPIŞTIRICI HARİÇ)

Orijinal örneğine göre altın veya gümüş varak yapılacak yüzeyin zımparalanması, üzerine bezir ile astar çekilmesi , daha sonra macun ile yüzeyin düzeltilmesi , zımparalanması , iki kat yağlı boya ile fon boya yapılması , üzerine miksion sürülerek altın veya gümüş varak yapıştırılması , rötuşlaması için her türlü işçilik , malzeme , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Altın veya gümüş yaldız yapıştırılan yüzey mt olarak ölçülür.
NOT: Bu tip kornişlerde altın veya gümüş kaplama kaybı % 30 civarındadır.

POZ NO: 3807-ALTIN VEYA GÜMÜŞ VARAK İLE ( 6-10 )cm GENİŞLİKTE DÜZ ,OYMALI
ÇITA VE KORNİŞ KAPLAMASI YAPILMASI (ALTIN VEYA GÜMÜŞ VARAK
İLE YAPIŞTIRICI HARİÇ)

Poz no 3806 şartlarıyla altın veya gümüş varak ile düz oymalı çıta ve
korniş kaplaması yapılması için her türlü işçilik, malzeme , müteahhit karı ve
genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL .dir.
ÖLÇÜ: Altın veya gümüş varak yapıştırılan yüzey mt olarak ölçülür.
NOT: Bu tip kornişlerde altın veya gümüş kaplama kaybı % 30 civarındadır.POZ NO: 3808 -ALTIN VEYA GÜMÜŞ VARAK İLE ( 11-15 ) cm GENİŞLİKTE DÜZ OYMALI
ÇITA VE KORNİŞ KAPLAMASI YAPILMASI (ALTIN VEYA GÜMÜŞ VARAK
İLE YAPIŞTIRICI HARİÇ)

Poz no 3806 şartlarıyla altın veya gümüş varak ile düz oymalı çıta ve korniş kaplaması yapılması için her türlü işçilik , malzeme , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Altın veya gümüş varak yapıştırılan yüzey mt olarak ölçülür.
NOT: Bu tip kornişlerde altın veya gümüş kaplama kaybı % 30 civarındadır.

POZ NO: 3809-ALTIN VARAK BEZEMELİ TAVAN ,DUVAR VE BENZERİ SATIHLARDA
KAVİSLİ ,DÜZ OYMA ARALARINA 5 cm GENİŞLİĞE KADAR YAĞLI BOYA
İLE BORDÜR YAPILMASI

Tavan , duvar vb. yerlerde etrafı altın varak bezemeli olan koltuk silmeleri , kapı-pencere pervazları , oyma motifli bordürlerin özgün özellikleri bozulmadan , etrafındaki bezeme ve tezyinatlara zarar vermeden boyaya hazırlanması , iki kat olarak bordürün yağlı boya ile boyanması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: 5 cm genişliğe kadar yapılan bordür mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3810-ALTIN VARAK BEZEMELİ TAVAN ,DUVAR VE BENZERİ SATIHLARDA
KAVİSLİ DÜZ OYMA ARALARINA ( 6-15 ) cm GENİŞLİKTE YAĞLI BOYA İLE
BORDÜR YAPILMASI

Poz no 3809 şartlarıyla altın yaldız bezemeli tavan duvar ve benzeri satıhlarda kavisli , düz oyma aralarına yağlı boya ile bordür yapılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt bordür fiyatı.............................TL. dir.
ÖLÇÜ: ( 6-15 ) cm genişliğe kadar yapılan bordür mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3811-ALTIN VARAK BEZEMELİ TAVAN ,DUVAR VE BENZERİ SATIHLARDA
KAVİSLİ ,DÜZ OYMA ARALARINA ( 16-25 ) cm GENİŞLİKTE YAĞLI BOYA
İLE BORDÜR YAPILMASI

Poz no 3809 şartlarıyla altın varak bezemeli tavan , duvar ve benzeri satıhlarda kavisli , düz oyma aralarına yağlı boya ile bordür yapılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: ( 16-25) cm genişliğe kadar yapılan bordür mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3812 - ALTIN VEYA GÜMÜŞ VARAK İLE YAZI YAZILMASI
( ALTIN VEYA GÜMÜŞ VARAK İLE YAPIŞTIRICI HARİÇ )

Altın veya gümüş varak yazı satıhlarının temizlenmesi , hatalı yerlerin macun ile doldurulması , zımparalanması , rötuşlarının yapılması , gereken yerlerde orijinal örneğine göre renklendirilmesi , iki kat fon boyasının çekilmesi , altın varak kaplanacak yazının boya üzerine silkelenmesi , silkelenen satıha miksion sürülmesi ve tabaka tava geldikten sonra altın veya gümüş varakla yazı yazılması , üzerinin ingiliz beziri ile patina yapılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yazının dıştan dışa ölçüleri en uygun geometrik şekle dönüştürülerek m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3813-( 1-5 ) cm GENİŞLİKTE MEVCUT PROFİLLİ ,OYMALI ,MÜZEYYEN ÜZERİ
ALTIN VARAK KAPLANACAK OLAN ALÇI KABARTMA KORNİŞİN
KOPMUŞ, KIRILMIŞ VE BOZULMUŞ KISIMLARININ MEVCUDUNA ZARAR
VERMEDEN ONARILMASI

Mevcut profilli , oymalı , müzeyyen , üzeri altın varak kaplanacak olan alçı kabartma kornişin kopmuş , kırılmış ve bozulmuş kısımlarının kalıbının alınması , alçı imalatın yapılması , bozuk kısımlarının onarılması ve imalatın yerine tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Onarımı yapılan alçı korniş mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3814-( 6-10 ) cm GENİŞLİKTE MEVCUT PROFİLLİ ,OYMALI ,MÜZEYYEN ,ÜZERİ
ALTIN VARAK KAPLANACAK OLAN ALÇI KABARTMA KORNİŞİN KOPMUŞ
,KIRILMIŞ VE BOZULMUŞ KISIMLARININ MEVCUDUNA ZARAR
VERMEDEN ONARILMASI

Poz no 3813 şartlarıyla mevcut profilli , oymalı , müzeyyen , üzeri altın varak kaplanacak olan alçı kabartma kornişin kopmuş , kırılmış ve bozulmuş kısımlarının mevcuduna zarar vermeden onarılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Onarımı yapılan alçı korniş mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3815-( 11-15 ) cm GENİŞLİKTE MEVCUT PROFİLLİ ,OYMALI ,MÜZEYYEN ,
ÜZERİ ALTIN VARAK KAPLANACAK OLAN ALÇI KABARTMA KORNİŞİN
KOPMUŞ , KIRILMIŞ VE BOZULMUŞ KISIMLARININ MEVCUDUNA ZARAR
VERMEDEN ONARILMASI

Poz no 3813 şartlarıyla mevcut profilli , oymalı , müzeyyen , üzeri altın varak kaplanacak olan alçı kabartma kornişin kopmuş , kırılmış ve bozulmuş kısımlarının mevcuduna zarar vermeden onarılması için her türlü işçilik , malzeme işyerindeki yatay – düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Onarımı yapılan alçı korniş mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3816-PLASTİK VEYA MADENİ TOZ BOYA İLE KLASİK DOLU KALEMİŞİNİN
İHYASI

Mevcut numunesi üzerinden desenin kopya edilerek noksanlarının orijinal örneklerinden yararlanılarak tamamlanması ve hazırlanan desenin genel görünüşü ve her detayının idarece istendiğinde 1/10 veya 1/5 ölçeğinde çizilerek iğnelendikten sonra silkelenmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması , orijinal renk ve görünümünde desenin işlenmesi , kalem işi ise tutkallı sulu boya ve plastik boya ile yapılması (desenlerin orijinal kısımlara uyum sağlaması) için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Onarımı yapılan yüzeyin tamamı en uygun geometrik şekle dönüştürülerek uygun formülle m2 olarak hesaplanır.


POZ NO: 3817-PLASTİK VEYA TUTKALLI TOZ BOYA İLE AMPİR VEYA BAROK GÖLGELİ
KALEMİŞİNİN İHYASI

Poz no 3816 şartlarıyla plastik veya tutkallı toz boya ile ampir veya barok gölgeli kalemişinin ihyası için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay -düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL dir.
ÖLÇÜ: Onarılan yüzey uygun geometrik şekle dönüştürülerek hesaplanır.Yalnız onarılan yüzey içinde yapılan onarımın , yüzeyin tamamının % 55 ' inden az olması halinde ölçü oranı idarece belirlenecektir.

POZ NO: 3818-TEZYİNAT YAPILACAK MEVCUT TAVAN ÜZERİNDEKİ YIRTILMIŞ ,
ÇÜRÜMÜŞ BEZLERİN SÖKÜLMESİ VE BEZ KAPLANMASI

Çürümüş ve yer yer yırtılarak sarkmış bezlerin sökülmesi , zeminin çivi ve tutkal artıklarından temizlenmesi , çıkan bezlerin idareye teslim edilmesinden sonra yeni bezlerin 0.500 kg tutkal sürülerek ve ek yerleri çıtaların altına gelecek şekilde gergin yapıştırılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen , temizlenen ve tekrar bez yapıştırılan tavan yüzeyleri m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3819-TAVAN VE DUVARLARDAKİ ÇİÇEKLİ KOMPOZİSYON RESİMLERİNE
YAĞLI BOYA İLE RÖTÜŞ YAPILMASI VE GÖLGELENDİRİLMESİ

Özel öneme sahip olan , eski orijinal şekline göre boyanması , rötüşlenmesi ve gölgelendirilmesi istenen yerlerde orjinali üzerinden desen çıkarılması , yerinin hazırlanması ve ton boyasının yapılması , kurumasını müteakiben çiçek deseninin silkelenmesi , boyanması , gölgelendirilmesi , rötuşlarının yapılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay-düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Rötuş ve gölge yapılan yüzey en uygun geometrik şekle dönüştürülerek m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3820-TAVAN KOLTUK SİLMELERİ İLE KAVİSLİ VE DÜZ BORDÜRLERDE YAĞLI
BOYA ÇİÇEK KOMPOZİSYONU VE BAROK GÖLGELİ TEZYİNAT
YAPILMASI (1-5 cm ARASI)

Tavan koltuk silmeleri ile kavisli ve düz bordürlerde yağlı boya ile (1-5 cm arası) çiçek kompozisyonu ve barok gölgeli tezyinat yapılması , gereken yerlerde mütehassıs ustalar tarafından mahallin boyaya hazırlanması , ton boyasının yapılması , üzerine motiflerin silkelenmesi , motiflerin boyanması ve gölgelendirilerek rötuşlarının yapılması için her türlü işçilik , malzeme , iş yerindeki yatay-düşey taşıma müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Rötuş ve tezyinat yapılan yüzey mt olarak ölçülür.
POZ NO: 3821-TAVAN KOLTUK SİLMELERİ İLE KAVİSLİ VE DÜZ BORDÜRLERDE YAĞLI
BOYA ÇİÇEK KOMPOZİSYONU VE BAROK GÖLGELİ TEZYİNAT
YAPILMASI (6-10 cm ARASI)

Poz no 3820 şartlarıyla tavan koltuk silmeleri ile kavisli ve düz bordürlerde yağlı boya çiçek kompozisyonu ve barok gölgeli tezyinat yapılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL.dir.
ÖLÇÜ: Rötuş ve tezyinat yapılan yüzey mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3822 -TAVAN KOLTUK SİLMELERİ İLE KAVİSLİ VE DÜZ BORDÜRLERDE YAĞLI
BOYA ÇİÇEK KOMPOZİSYONU VE BAROK GÖLGELİ TEZYİNAT
YAPILMASI (11-15 cm ARASI)

Poz no 3820 şartlarıyla tavan koltuk silmeleri ile kavisli ve düz bordürlerde yağlı boya çiçek kompozisyonu ve barok gölgeli tezyinat yapılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı.........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Rötuş ve tezyinat yapılan yüzey mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3823-TAVAN KOLTUK SİLMELERİ İLE KAVİSLİ VE DÜZ BORDÜRLERDE YAĞLI
BOYA ÇİÇEK KOMPOZİSYONU VE BAROK GÖLGELİ TEZYİNAT
YAPILMASI ( 16-30 cm ARASI )

Poz no 3820 şartlarıyla tavan koltuk silmeleri ile kavisli ve düz bordürlerde yağlı boya çiçek kompozisyonu ve barok gölgeli tezyinat yapılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL.dir.
ÖLÇÜ: Rötuş ve tezyinat yapılan yüzey mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3824 -ÜZERİNE TEZYİNAT YAPILACAK TAVAN VEYA DUVAR YÜZEYLERİNE
SON KAT MACUN ÇEKİLEREK BİR KAT ASTAR VE İKİ KAT YAĞLI BOYA
YAPILMASI

Tezyinat yapılacak tavan veya duvar yüzeyinin tel fırça ile temizlenmesi , yüzey ahşap ise çivi başlarının iyice gömülmesi , tüm yüzeye bezir çekilmesi , ek yerlerinin berkman üstübeci ve kaynamış bezir yağından meydana getirilen macun ile kapatılıp kurumasını takiben bütün yüzeyin zımparalanarak tozun bezle alınması ve son kat yoklama macununun çekilerek kurumasından sonra zımparalanarak pürüzsüz bir yüzey elde edilmesi ; üzerine bir kat astar boya sürülüp , kuruduktan sonra iki kat yağlı boya yapılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Boya yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3825 -TEZYİNAT YAPILACAK MEVCUT HAM BEZ ÜZERİNE YAĞLI BOYA
YAPILMASI

Tezyinat yapılacak ham beze ; mesamatına girecek şekilde çelik malalarla sıkıca bastırılarak macun çekilmesi , macunun kurumasından sonra zımpara edilmesi , üzerine yoklama niteliğinde tekrar macun çekilerek zımparalanması , boyaya hazır hale getirildikten sonra istenilen renkte iki kat boya ile satıhın boyanması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay -düşey yaşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı.............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Boya yapılan bez yüzeyi m2 olarak hesaplanır.

5 - TEŞHİR - TANZİM İŞLERİ

POZ NO: 3900 -19 mm YONGA LEVHA İLE SERT AĞAÇ MASİFLİ TEŞHİR TANZİM
ELEMANI YAPILMASI (VİTRİN-BANKO-KİTAPLIK-KAİDE- BANT VB.)

İyi preslenmiş ve zımparalanmış 19 mm yonga levha ile detay projesine göre teşhir tanzim elemanının masiflenmesi , imalatın hazırlanması , yerine tespiti ve montajı , kaplamaya hazırlanması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı.............................TL. dir. ( Masif bedeli ayrıca ödenmeyecektir.)
ÖLÇÜ: Masiflenmiş sergileme - düzenleme elemanları m2 olarak tek tek hesaplanır.Masif yapılmayan imalatlara bu fiyat uygulanmaz.

POZ NO: 3901 - 19 mm YONGA LEVHA İLE SERT AĞAÇ MASİFLİ PANO YAPILMASI

İyi preslenmiş , zımparalanmış 19 mm yonga levha ile detay projesine göre pano yapılması ve kenarlarının masiflenmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL.dir.
ÖLÇÜ: Yapılan pano m2 olarak hesaplanır. Masif yapılmayan imalatlara bu fiyat uygulanmaz. ( Panoların varsa iskeleti , demir aksamı ve üzerine kaplanan malzeme ayrıca kendi pozundan ödenecektir.)

POZ NO: 3902 - 2. SINIF ÇAM KERESTESİ İLE VİTRİN İSKELETİ YAPILMASI

Detay projesine göre 2. sınıf çam kerestesi ile geçmeli , tutkallı vitrin iskeletinin yapılması , çivi marifetiyle tesbiti ( iskeletin ortalama derinliği 0.50 - 0.75 mt ve iskelet en az 1 mt aralıklarla iki taraflı olarak düşeyde ve yatayda bağlanacaktır ), yerine montajı için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay-düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan iskelet ön görünüş olarak , yükseklik ve uzunluk çarpılarak m2 olarak hesaplanır. ( İskelet yan kısmı ayrıca ödenmeyecektir.)

POZ NO:3903-(40X40X2) mm KESİTİNDE KUTU PROFİL İLE VİTRİN İSKELETİ YAPILMASI

( 40x40x2 ) mm kesitlerinde kare profillerle lama , saç kullanılmadan detay projesine göre , vitrinler ve teşhir tanzim elemanlarının karkas ve taşıyıcı aksamları vb. imalatların yapılması ve yerlerine tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 kg fiyatı.............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan imalat yerine konmadan ve boyanmadan kg olarak tartılır.

POZ NO: 3904 - ORTALAMA 5 cm KALINLIKTA HER RENK MERMERDEN MUHTELİF
EBATTA KAİDE YAPILMASI İŞÇİLİĞİ

Detay projesine göre her renk mermerin kesilmesi , kenarlarının düzeltilmesi ve pahlanması , köşe dönüşlerinin orjinaline veya detay projesine göre yapılıp , yerine konulması için her türlü işçilik , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine konulan mermer kaide m2 olarak hesaplanır.( Cila ve mermer bedeli hariçtir.)POZ NO: 3905 -ORTALAMA 10 cm KALINLIKTA HER RENK MERMERDEN MUHTELİF
EBATTA KAİDE YAPILMASI İŞÇİLİĞİ

Poz no 3904 şartlarıyla her renk mermerden muhtelif ebatta kaide yapılması ve yerine konması için her türlü işçilik , işyerindeki yatay -düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine konulan mermer kaide m2 olarak hesaplanır.( Cila ve mermer bedeli hariçtir.)

POZ NO: 3906 -ORTALAMA 15 cm KALINLIKTA HER RENK MERMERDEN MUHTELİF
EBATTA KAİDE YAPILMASI İŞÇİLİĞİ

Poz no 3904 şartlarıyla her renk mermerden muhtelif ebatta kaide yapılması işçiliği için her türlü işçilik , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine konulan mermer kaide m2 olarak hesaplanır.( Cila ve mermer bedeli hariçtir.)

POZ NO: 3907 - ÇEŞİTLİ GEOMETRİK FORMLARDAKİ ESER KAİDELERİNİN HER
CİNS KUMAŞ İLE KAPLANMASI İŞÇİLİĞİ

Çeşitli geometrik şekillerdeki kaidelerin üzerinde eserlerin sergilenebilmesi için her cins kumaşın formlara göre kesilip dikilmesi , dikişlerin açılarak ütülenmesi , dikişlerin köşelere ve kenarlara gelmesi sağlanarak kaidelere gergin ve buruşuksuz olarak zımparalanarak kaplaması için her türlü işçilik , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Kaplanan yüzey m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3908 - MEVCUT OTURMA ELEMANLARI KAPLAMALARININ SÖKÜLMESİ

Oturma elemanlarının arkalık ve oturma yerlerindeki kaplamanın , elyaf , kaytan , kabara zikzak rayı , kaput bezi , kelepçe gibi malzemelerin sökülmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen kaplamalar m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3909 - SUNİ DERİ İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI

İyi cins suni deri malzemenin mevcut zemin üzerine özel yapıştırıcı tutkal ile yapıştırılması , ek yerlerinin alıştırılması ve muntazam bir şekil verilmesi için her
türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay-düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Kaplanan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3910-YONGA LEVHA VEYA AHŞAP ÜZERİNE SUNİ DERİ KAPLAMA YAPILMASI

Vitrin tabanına veya kaidelerinin üzerine iyi cins derinin ölçülerine göre kesilmesi , serbest olarak serilmesi , çivilerle yerine sabitlenmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir
ÖLÇÜ: Kaplanan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3911 - KAPUT BEZİ İLE FON ( EKRANLAMA ) YAPILMASI

Kaput bezinin temin edilmesi , vitrin , pano , kaide duvar vb.yerlerde istenilen ölçülerde kesilmesi , çivi veya yapıştırma suretiyle fon ( ekranlama ) yapılması ,dikilmesi , yerine tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Fon kaplama yapılan serbest veya gergin yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3912 -İKİ YÜZÜ 10 mm YONGA LEVHA KAPLI İSKELETLİ BÖLME YAPILMASI

( 5x10 ) cm ebadında ızgara çam kerestesinin kaplama gelecek yüzeylerinin rendelenmesi , çivi ile bölme yapılacak mahalle ızgaranın tespit edilmesi , ızgaranın her iki yüzüne 10 mm yonga levha ile detay projesine göre düz yada fugalı olarak kaplama yapılması için işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı ........................ TL. dir.
ÖLÇÜ: İki tarafı yonga levha kaplı bölme , tek yüzey ve m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3913 -HAREKETLİ - SABİT VE KENARLARI RODAJLI 4 mm VİTRİN CAMI
TAKILMASI

Detay projesine göre hareketli veya sabit 4 mm camın istenilen kısımlarının rodajlanması , yerine takılması ve tespit edilmesi , yapıştırıcı macunlarının temizlenmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine takılan camın yüzeyi m2 olarak hesaplanır. (Yapıştırma kilit , ray bedeli ayrıca ödenir.)

POZ NO: 3914 - HAREKETLİ - SABİT VE KENARLARI RODAJLI 5 mm VİTRİN CAMI
TAKILMASI

Poz No 39l3 şartlarıyla hareketli - sabit ve kenarları rodajlı 5 mm vitrin camı takılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine takılan camın yüzeyi m2 olarak hesaplanır. ( Yapıştırma kilit , ray bedeli ayrıca ödenir.)

POZ NO: 3915 - HAREKETLİ - SABİT VE KENARLARI RODAJLI 6 mm VİTRİN CAMI
TAKILMASI

Poz No 3913 şartlarıyla hareketli - sabit ve kenarları rodajlı 6 mm vitrin camı takılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine takılan camın yüzeyi m2 olarak hesaplanır. ( Yapıştırma , kilit , ray bedeli ayrıca ödenir.)


POZ NO: 3916 -HAREKETLİ - SABİT VE KENARLARI RODAJLI 8 mm VİTRİN CAMI
TAKILMASI

Poz No 3913 şartlarıyla hareketli - sabit ve kenarları rodajlı 8 mm vitrin camı takılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine takılan camın yüzeyi m2 olarak hesaplanır. ( Yapıştırma , kilit , ray bedeli ayrıca ödenir.)

POZ NO: 3917 -CAMIN CAMA VEYA CAMIN METALE 800 SERİSİ MASTİK MALZEME
İLE TESPİTİ

Detay projesine göre gerekli görülen kenarların 800 serisi mastik malzeme yapıştırılması , kenarlarına taşan artıkların temizlenmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapıştırılan kısımlar mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3918 - CAM SÖKÜLMESİ İŞÇİLİĞİ

Ahşap veya demir doğramaların üzerindeki macunlu veya çıtalı camların özenli bir şekilde kırılmadan çıkarılması , temizlenmesi , ölçülerine göre ayrılıp depoya nakli ve idareye tutanakla teslimi için her türlü işçilik , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen cam m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3919 - AHŞAP KONSTRÜKSİYONA MACUN İLE CAM TAKILMASI İŞÇİLİĞİ

Yeniden kullanılmak üzere sökülüp muhafaza altına alınmış camların pencere kanatlarına cam çivisi ile tutturulması , kenarlarına cam macunu çekilmesi için her türlü işçilik , malzeme , iş yerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine takılan cam m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3920 - CAM SÖKÜLMESİ TEMİZLENMESİ VE YERİNE TAKILMASI

Doğramalarda kurumuş cam macunlarının inceltici ile yumuşatılması , doğramaya zarar vermeden çivi ve macunların sökülerek camın çıkarılması , temizlenmesi , istiflenmesi , doğrama yüzeylerinin zımpara ile düzeltilmesinden sonra aynı yere çivi ve macun ile takılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülüp , temizlenen ve yerine takılan cam m2 olarak hesaplanır.


POZ NO: 3921 - YERALTI KABLO KANALI KAZILMASI VE DOLDURULMASI

Kaya ve çok sert kaya dışında her türlü zeminde el ile kanalın kazılması , kanal tabanına 10 cm yüksekliğinde kum serilmesi , üzerine detay projesine göre uygun kablo döşenmesi ve tekrar 10 cm kum serilerek tuğlanın boyu kanalın enine gelecek şekilde aralıksız yanyana yerleştirilmesi , dolgunun tekrar yapılarak düzeltilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Kazılıp doldurulan kanal mt olarak ölçülür.
NOT: Büz kullanıldığı takdirde ayrıca fiyat ödenir.

POZ NO: 3922 - TAŞ VEYA TUĞLA DUVAR YÜZLERİNDE ORTALAMA 10 cm
GENİŞLİĞİNDE KANAL AÇILMASI

Taş veya tuğla duvarların önce sıvasının raspa edilmesi , kenarlarına zarar vermeden elektrik tesisatı için çürütme suretiyle kanalın açılması , tesisatın bitiminden sonra önce dolgusunun yapılması , pirizini aldıktan sonra kaba ve ince sıvasının mevcut duvar yüzeyine uyacak şekilde yapılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı.............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Kanal açılan ve tekrar sıvası yapılan imalat mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3923 - TAŞ VEYA TUĞLA DUVAR YÜZLERİNDE ORTALAMA 20 cm
GENİŞLİĞİNDE KANAL AÇILMASI

Poz no 3922 şartlarıyla taş veya tuğla duvar yüzlerinde kanal açılması için her türlü işçilik, malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Kanal açılan ve tekrar sıvası yapılan imalat mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3924 -TAŞ VEYA TUĞLA DUVAR YÜZLERİNDE ELEKTRİK PANOSU İÇİN YER AÇILMASI

Taş veya tugla duvar yüzlerinde elektrik panosu konacak yerin işaretlenmesi , kenarlarına zarar vermeyecek şekilde çürütmenin yapılması , tablo konduktan sonra tablokenarlarının dolgusunun yapılması , pirizini aldıktan sonra kaba ve ince sıvasının duvar yüzeyine uyacak şekilde yapılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı.............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Elektrik tablosunun ön cephesi m2 olarak hesaplanır.
POZ NO: 3925 - BAHÇE TOPRAĞININ ELENMESİ , SERİLİP DÜZELTİLMESİ
VE SIKIŞTIRILMASI

Bahçede mevcut veya idarenin uygun göreceği en yakın mesafede bulunan toprağın kazılması , arabaya yüklenmesi , iş mahalline getirilmesi , elenmesi ,toprak içinde ki taş , ot vb. yabancı maddeler temizlendikten sonra gösterilen mahallere tabaka tabaka serilmesi , idarece verilecek detay projesine göre düzeltilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m3 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Elenerek serilen ve azami 30 cm derinlikteki toprak m3 olarak hesaplanır.
NOT: 1 - Elenen ve yerine serilen bahçe toprağı azami 30
cm derinlikte olacaktır.
2 - Elenen ve serilmesi gereken yere serilen toprak için gerekiyorsa ayrıca el arabası ile nakliye bedeli ödenecektir.
3 - Elenen toprağın çıkan artıkları için ayrıca moloz nakli ödenecektir.

POZ NO: 3926 -DUVAR VE BENZERİ YERLERDE MERMER VE KÜFEKİ TAŞ SATIHLARIN
KOMPRESÖR İLE SICAK SU PÜSKÜRTÜLEREK TEMİZLENMESİ

Küfeki taşı ve mermer satıhlarda temizliğe başlamadan önce normal sıcak su ile yıkanarak satıh üzerinde çıkabilecek nitelikte olan toz , toprak , kir gibi maddelerin yumuşatılması sağlanarak , üzerindeki kaba tozdan temizlendikten sonra yıkanan bu satıhlar su ısıtıcılı kompresör vasıtasıyla kaynatılan suyun içerisine analizde belirtilen temizleyici maddeler katılarak satıh üzerine tazyikli olarak püskürtülür. (Temizlenmesi istenilen taş yüzeyin renk
değişikliği yapmamasına dikkat edilecektir) Temizleyici maddelerle yıkanan satıh üzerinde temizlik maddesi kalmaması için son defa kompresör vasıtasıyla bol suyla yıkanır.Küfeki taşı
ve mermer satıhların yukarıda açıklanan malzeme ve yöntemlerle temizlenmesi için her türlü işçilik , malzeme , iş yerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Temizlenen küfeki taşı ve mermer yüzeyler m2 olarak hesaplanır.
NOT : Döşemede bu fiyat uygulanmaz.Kompresör basıncı 3 atmosferden fazla olamaz. Don yapacak hava şartlarında bu temizlik yapılmaz.

POZ NO: 3927 -TAVAN VE DUVARLARDAKİ ROZETLERİN SÖKÜLMESİ ,TEMİZLENMESİ
VE YERİNE TAKILMASI

Ahşap tavan ve duvarlardaki zamanla düşmüş , sökülmüş veya orijinal yerinden kaymış rozetlerin çivilerden ve tozdan temizlenmesi , yerlerine çivi veya tutkal yardımıyla tutturulması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 Ad fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülüp düzeltildikten sonra yerine takılan ahşap rozetler adet olarak sayılır.

POZ NO: 3928 - TEZYİNAT İŞLEMELİ SATIHLARDA TEZYİNATA ZARAR VERMEDEN
TEMİZLİK YAPILMASI

Ahşap üzerindeki kalemişi veya gölgeli kalemişi tezyinatlardaki lekelerin , tozların ve izlerin tezyinata zarar vermeden temizlenmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı...........................TL.dir.
ÖLÇÜ : Temizlenen yüzey m2 olarak hesaplanır
POZ NO: 3929 - ALÜMİNYUM LEVHA İLE 13 cm GENİŞLİKTE 3 mm KALINLIKTA
VİTRİN BAZASI YAPILMASI

Detay projesine göre teşhir vitrinleri veya bankoların altlarına 13 cm genişlikte 3 mm kalınlıktaki alüminyum levhanın mevcut kutu profil veya ahşap takozlara vida ile sabitlenmesi , ek yerlerinin itinalı bir şekilde birleştirilmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine takılan baza mt olarak ölçülür.

6 - ÇATI İŞLERİ

POZ NO: 3950 - HER EBATTA ÇİNKO BORU , OLUK , DERE SÖKÜLMESİ

Sökülmesi gereken her ebatta çinko oluk , dere ve düşey yağmur borularının bağlı bulundukları ahşap ve kargir aksama zarar vermeden sökülmesi , küçük parçalar halinde aşağıya indirilmesi , depoya istif edilerek tutanakla idareye teslim edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay -düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 mt fiyatı.............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen imalat mt olarak ölçülür.

POZ NO: 3951 - EĞİMLİ YÜZEYDE BİTÜMLÜ KARTON SÖKÜLMESİ

Mevcut kiremit altındaki tahrip olmuş iki kat bitumlu kartonun sökülmesi , moloz mahalline taşınması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Eğimli yüzeyde sökülen bitümlu karton m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3952 -ÇATI MAKASLARI ÜZERİNE 2.SINIF ÇAM KERESTESİ İLE 5 cm
KALINLIKTA LAMBAZIVANALI VE GEÇMELİ KAPLAMA YAPILMASI

Çatı makasları üzerine lambazıvana , geçmeli ahşap kaplama yapılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey m2 olarak hesaplanır.

POZ NO: 3953 - 2. SINIF ÇAM KERESTESİ İLE KORUYUCU GEÇİCİ ÇATI YAPILMASI

Çatının sökülüp yenilenmesi safhasında yapıda bulunan tezyinat , alçı - ahşap süslemelerin ve benzeri öneme haiz imalatların mevsim ve hava koşulları nedeniyle zarar görmemesi için 2. sınıf çam kerestesi ile projesine göre 18 mm kalınlıkta tahta kullanarak koruyucu geçici oturtma çatının yapılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yatay izdüşüm üzerinden geçici çatı m2 olarak hesaplanır.
NOT: Koruyucu çatıdan çıkan malzeme müteahhide aittir. 1. keşfine konsa dahi koruyucu geçici çatının yapılmadan önce yukarıda açıklanan hususların mevcut olması , projesinin çizilip tasdik edilmesi ve ilgili idareden yazılı iznin alınması gereklidir.